โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศษฐกิจ BCG (U2T for BCG) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวนุชรินทร์ สุวรรณราช ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิต ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

จากการปฏิบัติงานในเดือนกันยายนที่ผ่านมา สืบเนื่องมาจากการจัดอบรมให้ความรู้การแปรรูปพืชสมุนไพรในท้องถิ่นเมื่อวันที่ 20 เดือนสิงหาคม เป็น 3 ผลิตภัณฑ์ คือ น้ำสลัดสูตรสมุนไพร และสูตรข้าวทับทิมชุมแพ น้ำมันนวดผ่อนคลาย และลูกประคบสมุนไพรย้อมดินเชียงนวน

จากการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน พ.ศ.2565 มีผลการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 ทีมปฏิบัติงานตำบลโคกสะอาด ได้ร่วมกับ ศส.ปชต. จัดกิจกรรมให้ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่ และการดำเนินงานของ ศส.ปชต. รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน โดยศึกษารายละเอียดจากใบความรู้ เพื่อได้มีประเด็นซักถามและแลกเปลี่ยน

จากการพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชน ได้ผลสรุป ดังนี้

แบบรายงานสรุปผลการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

1.วัน เวลา สถานที่

วันที่ 1 วันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สถานที่ (ศส.ปชต.) ตำบลโคกสะอาด เวลา 09.00-11.00 น.

วันที่ 2 วันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เวลา 09.00-12.00 น.

วันที่ 3 วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สถานที่ หมู่ 13 บ้านสนวนพัฒนา เวลา 09.00-13.00 น.

วันที่ 4 วันที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2565

สถานที่ (ศส.ปชต.) ตำบลโคกสะอาด เวลา 09.00-12.00 น.

2.รายชื่อกรรมการ ศส.ปชต. ที่ร่วมให้ข้อมูล

นายเสถียร ชลอชน (เลขาคณะกรรมการ ศส.ปชต. ตำบลโคกสะอาด)

นายมานพ สะเทินรัมย์ (ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลโคกสะอาด)

นางสาวผกามาศ  สะเมนรัมย์ (ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลโคกสะอาด)

3.ประเด็นที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

3.1 บทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต. รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน

ศส.ปชต.มีบทบาทในการส่งเสริมให้มีความรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นเคารพความเห็นต่าง ไม่ทำร้ายผู้ที่มีความคิดเห็นต่างจากตน

3.2 การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านมีความสอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตรหรือไม่ อย่างไรระบุตัวอย่างจากการพูดคุย

ชาวบ้านในชุมชนเคารพสิทธิ เสรีภาพของกันและกัน ไม่ดูถูกดูหมิ่น ช่วยเหลือกันและกันโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ที่มีความแตกต่างจากตน ปฏิบัติตามกฎหมาย ยอมรับผิดเมื่อทำผิด รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง ไม่ใช้ความรุนแรงในการตัดสิน ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตคอรัปชั่น

3.3 การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกระดับ และลักษณะของผู้แทนทางการเมืองที่ประชาชนต้องการควรมีลักษณะอย่างไร ระบุตัวอย่างจากการพูดคุย

1.มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติริย์ทรงเป็นประมุข

2.มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ

3.มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

4.ปัญหาอุปสรรคในการลงพื้นที่

-สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยมีฝนตกหนักทำให้การเดินทางมาร่วมทำกิจกรรมยากลำบาก

-ระยะเวลาในการเตรียมตัวทำกิจกรรมกระทันหันจนเกินไป ทำให้การจัดเตรียมออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร

5.ข้อเสนอแนะ

ควรมีระยะเวลาในการจัดเตรียมการดำเนินงานมากกว่านี้ ไม่ควรกระทันหันจนเกินไป

ในวันที่ 14 ถึง 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 ทางทีมปฏิบัติงานตำบลโคกสะอาด ได้ทำการจำหน่ายสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตำบลโคกสะอาด ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการออกบูธในครั้งนี้ ข้าพเจารับมอบหมายงานจากท่านอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ ให้ทำหน้าที่ จัดทำแผ่นพับเอกสารเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจได้นำไปศึกษาและต่อยอดในอาชีพค้าขายต่อไป

นอกจากนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าศึกษาออนไลน์ในเว็บไซต์ E-LERNING เพื่อเพิ่มความรู้ให้ตนเอง และได้ศึกษาข้อมูลจากวิดีโอ และทำแบบทดในแอพพลิเคชัน civic Education หลักสูตร พลเมืองคูณภาพ และได้รับเกียรติบัตรจากการทำแบบทดสอบในครั้งนี้