ข้าพเจ้า นางสาวชนัสดา ลุนราช ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร :  SC12-2  โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมและการปฏิบัติงานของโครงการ SC12-2 ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานตำบลดอนมนต์ทุกท่านได้ลงพื้นที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมเนื้อคอลลาเจน และหน่อไม้อบแห้ง ณ บ้านแม่บุษบา นุปานรัมย์ เลขานุการกลุ่มโคกระบือตำบลดอนมนต์ ในการลงพื้นที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการทำหน่อไม้อบแห้ง และวิเคราะห์ข้อดี – ข้อเสียของหน่อไม้อบแห้งรวมไปถึงการคำนวณต้นทุนของวัตถุดิบที่นำมาผลิตโดยคำนวณจากการลงทุนในการผลิต ทั้งยังมีการแจกจ่ายและกระจายแหนมเนื้อคอลลาเจนที่ทำสำเร็จบรรจุในบรรรจุภัณฑ์แล้ว เพื่อส่งให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปจำหน่ายภายในชุมชน

         

ในวันที่ 5 – 9 กันยายน 2565 เป็นสัปดาห์ ETC week ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ตำบลดอนมนต์ พร้อมด้วยคุณครูจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลดอนมนต์ ร่วมกับทีมผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ตำบลดอนมนติ์ ผู้ปฏิบัติงานได้มีการร่วมพบปะพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในชุมชนและหมู่บ้าน พร้อมทั้งอธิบายรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือการปกครองที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน  โดยประชาชนนั้นจะมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองผ่านตัวแทน ทั้งนี้การเลือกตั้งจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะเราต้องเลือกบุคคลที่มีความสามารถ มีความซื่อสัตย์ในชีพต่อประชาชนเข้าไปทำงาน เพื่อพัฒนาชุมชนและหมู่บ้านของเราให้มีการพัฒนา ประชาชนกินดีอยู่ดี และหลังจากนั้นได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนมนต์เรื่องหลักการใช้ระบบประชาธิปไตยในชุมชน

           

ในวันที่ 14 – 18 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้มีการออกบูธจัดแสดงสินค้าประจำตำบลเพื่อจำหน่ายพร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ และนำมาจำหน่ายในงานพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งสินค้าได้รับความสนใจจากประชาชน คณะอาจารย์และผู้ร่วมงานทุกท่านเป็นอย่างดียิ่ง

       

สรุปผลการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม ไม่พบปัญหาในทำงานร่วมกับชุมชน ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านแบ่งงานกันและทำงานตามหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมจนทำให้งานสำเร็จบรรลุตรงตามเป้าหมายค่ะ