ดิฉัน นางสาวพัชรี วิชัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน ดิฉันและทีมผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงอาจารย์ประจำตำบลได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านนางบุษบา นุปานรัมย์ เพื่อทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมหมูคอลลาเจนและหน่อไม้อบแห้ง ซึ่งได้ดูกระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์ การติดสติ๊กเกอร์โลโก้สินค้า และวางแผนการจัดจำหน่ายสินค้า โดยทีมผู้ปฏิบัติงานจะนำผลิตภัณฑ์แหนมหมูคอลลาเจนออกจำหน่ายภายในชุมชนทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นแก่ชุมชน

       

วันที่ 5-9 กันยายน 2565 ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการทำกิจกรรม ECT WEEK โดยได้เข้าพบนายปิยะ ขะจีฟ้า เลขานุการศส.ปชต. และนายพีรพงษ์ ไขแสงจันทร์ คณะกรรมการ ศส.ปชต. เพื่อประสานงานให้ข้อมูล  และลงพื้นที่เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองเรื่องใกล้ตัว วิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน ผู้แทนที่พึงประสงค์ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านต่างๆของตำบลดอนต์ หลังจากที่สำรวจเก็บข้อมูล ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อทำสรุปรายงานผลจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในสัปดาห์ ECT WEEK และส่งแบบรายงานสรุปผลการลงพื้นที่ให้กับครู กศน.ตำบลดอนมนต์ นอกจากนี้ยังได้เข้าอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ จาก Application CIVIC EDUCATION บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน แล้วทำแบบทดสอบ เพื่อให้ได้ได้รับเกียรติบัตร

 

วันที่ 15-18 กันยายน 2565 ทีมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลดอนมนต์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม“ชม ชิม ช้อป แชร์” ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยได้ออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์แหนมหมูคอลลาเจนและหน่อไม้อบแห้ง มีผู้เข้าร่วมงานมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จำนวนมาก สามารถสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้นได้ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกท่านและอาจารย์ประจำตำบลที่ร่วมมือกันและคอยให้คำปรึกษาตลอดการปฎิบัติงานจนทำให้งานสำเร็จลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดี