ดิฉันนางสาววิลาวัลย์ จำปางาม ประเภทบัณฑิต เป็นผู้จ้างงานของตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG U2T BCG

เมื่อวันที่ 5 ช่วงเช้า ผู้ปฏิบัติงานตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าพบกรรมการ ศส.ปชต.ประจำตำบล เพื่อรับฟังแนวทางการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตย ระดมความคิด ข้อเสนอแนะ และได้ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ชาวบ้านตำบลดอนมนต์ในเรื่องประชาธิปไตย

วันที่ 5 ช่วงบ่าย ทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลดอนมนต์และอาจารย์ประจำตำบลดอนมนต์ได้เข้าพบผู้นำชุมที่เทศบาลตำบลดอนมนต์ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG U2T BCG เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับชุมชนให้ได้ 10% และได้มอบกระเช่าของขวัญให้นายกเทศบาลตำบลดอนมนต์ นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ไปยังบ้าน นางบุษบา นุปานรัมย์ หมู่ 1 ตำบลดอนมนต์ เพื่อช่วยกันทำแหนมหมู แหนมหน่อไม้ หน่อไม้อบแห้ง จากนั้นนำสินค้ามาบรรจุลงแพ็กแก็จ ติดโลโก้ และแจกจ่ายเพื่อแบ่งกันขาย

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมอย่างดีจากชาวบ้านตำบลดอนมนต์ ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตย ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี