ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลสะแก

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for     BCG)

ตำบลสะแก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์

(ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565)

 

กนกกร  คะดีเวียง

 

 

การลงพื้นของทางทีมงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับชาวบ้านในตำบลเป็นอย่างดีรวมถึงการได้นำเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าแบบใหม่เพื่อเพิ่มเติมต่อยอดและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนทางทีม งานได้มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับงานผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและยังเป็นความรู้ในรูปแบบใหม่ให้กับชาวบ้าน ทางทีมงานได้เล็งเห็นสินค้าในชุมชนว่าสามารถต่อยอดได้ จึงทำให้ทางทีมงานได้เก็บรวมข้อมูลของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในชุมชนมาคิดหาแนวทางต่อยอดและส่งเสริมสินค้าต่อไป

สินค้าจากผักตบชวาเป็นสินค้าที่มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยที่ชาวบ้านได้นำผักตบชวามาแปรรูปเป็นสินค้าต่าง ๆ เช่น รองเท้า กระเป๋า และตุ๊กตา สินค้าเหล่านี้ที่ได้มาจากผักตบชวาจึงเป็นอีกหนึ่งหนทางที่ทำรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนและยังเป็นอาชีพได้อีกด้วย ครั้งนี้ทางทีมงานได้เข้าร่วมทำผลิตภัณฑ์ร่วมกับชาวบ้านโดยทางทีมงานได้เรียนรู้ว่าการจะผลิตสินค้าแต่ละชนิดออกมาได้ดีและเป็นที่รู้จักนั้นยากมาก แต่ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านเองจึงทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านขาดไปคือความรู้เกี่ยวกับด้านการตลาด ทีมงานและคณะอาจารย์ประจำตำบลจึงได้จัดอบรมการเรียนรู้การตลาดและการขายสินค้าผ่านโลกออนไลน์ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือกับชาวบ้านในการเรียนรู้การทำตลาดให้กว้างขึ้นและสามารถเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วย การนี้ทางชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าถึงการเข้าสู่ตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้นและสามารถหายอดออเดอร์ เพิ่มขึ้นไปได้อีก

ผักตบชวาและดอกไม้จากดอกหญ้าแห้งเป็นกลุ่มสินค้าที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ทางทีมงานได้มีการทดลองเอาสินค้าทั้งสองอย่างนี้มารวมเข้าด้วยกันและลองต่อยอดสินค้าทั้งสองกลุ่มนี้ ดอกหญ้าแห้งมีความหลากหลายและมีสีสันที่สวยงาม ทางชุมชนและทีมงานจึงได้ลองจัดทำเป็นสินค้าในรูปแบบใหม่ขึ้น เช่น แจกันจากผักตบชวาและดอกหญ้าแห้งหลากสี ในการรวมกลุ่มการจัดทำผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นการเสริมรายได้และทำให้กลุ่มอาชีพใกล้เคียงได้มียอดการขายเพิ่มขึ้นและยังทำให้ทีมสามัคคีกันมากขึ้น การลงพื้นที่ครั้งนี้จึงทำให้ทางทีมงานบรรลุเป้าหมายตามที่ทางทีมงานได้กำหนดไว้ และจะมีการต่อยอดสินค้าและเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านอีกด้วย