ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลสะแก

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for     BCG) ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

(ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565)

 

รัตนา  จารุวงศ์

 

 

การลงพื้นที่ครั้งนี้ของทางทีมงานU2Tและคณะอาจารย์ประจำตำบลเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของทางชุมชน ทางทีมงานU2Tและอาจารย์ประจำตำบลได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับชาวบ้านในชุมชนและได้มีการร่วมลงมือทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาร่วมกัน พร้อมทั้งเชิญวิทยากรในการให้ความช่วยเหลือและร่วมจัดทำผลิตภัณฑ์ไปพร้อมกับทางทีมงานและชาวบ้านในชุมชน มีการจัดทำเพจพร้อมทั้งสอนเกี่ยวกับการขายออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายให้หมู่บ้านและชุมชนพร้อมโปรโมทสินค้าเพื่อเพิ่มยอดการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ทางทีมงานลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมการอบรมและปฏิบัติงานร่วมกับชาวบ้านในชุมชนและพร้อมทั้งได้ทดลองทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา เช่น กระเป๋า แจกัน โดยทางทีมงานจะนำสินค้าจากผักตบชวานี้เพื่อไปต่อยอดในผลิตภัณฑ์และเป็นสินค้าแบบใหม่ เพื่อส่งเสริมรายได้ที่มากขึ้นให้กับชาวบ้านในชุมชนและทำให้ชาวบ้านมีอาชีพประจำ จากภูมิปัญญาเดิมของชาวบ้านที่มีอยู่แล้วจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมสามารถนำมาต่อยอดในครั้งนี้ได้

สินค้าและผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีมาแต่เดิมและสามารถนำมาแปรรูปเป็นสินค้าพร้อมทั้งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัวได้ ทางทีมงานได้มองเห็นภูมิปัญญานี้ของชาวบ้านว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและน่าจะสามารถต่อยอดไปได้ ทางทีมงานจึงลงพื้นที่เพื่อร่วมพูดคุยกับชาวบ้านที่เป็นกลุ่มผลิตสินค้านี้พร้อมอธิบายเป้าหมายของโครงการนี้ให้ชาวบ้านได้เข้าใจถึงจุดประสงค์ของทีมงานและได้รับความร่วมมือกับทางชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี และทางทีมงานพร้อมที่จะเข้าไปเพิ่มมูลค่าสินค้าและพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการขายผ่านออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับชาวบ้านอีกด้วย

ดอกหญ้าแห้งที่มองดูว่าเป็นแค่ดอกหญ้าที่ไม่สามารถนำมาทำอะไรได้ แต่ชาวบ้านกลุ่มนี้ได้มองเห็นว่าดอกหญ้านี้สามารถนำมาทำเป็นรายได้ให้แก่ชุมชนและชาวบ้านได้ กลุ่มดอกหญ้าแห้งจึงได้มีการนำดอกหญ้าแห้งมาทดลองแปรรูปและย้อมเป็นสีสันจนได้มาเป็นดอกไม้จากหญ้าแห้งที่สวยงาม  ทางทีมงานเห็นว่าดอกหญ้าแห้งและแจกันจากผักตบชวาสามารถนำมาต่อยอดร่วมกันได้ จึงเป็นสินค้ารูปแบบใหม่และนำมารวมกลุ่มกันเพื่อเป็นการสร้างรายได้ทั้งสองกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ทั้งสองกลุ่มนี้ที่ทางทีมงานได้ร่วมมือกับชาวบ้านและได้คิดค้นหาแนวทางในการต่อยอดสินค้าเหล่านี้ให้กับสินค้าทั้งสองกลุ่มนี้เพื่อเป้าหมายที่สำคัญและสร้างการตลาดให้กับกลุ่มสินค้า ทางทีมงานจึงได้จัดอบรมการสร้างเพจ การตอบรับกับลูกค้าหลากหลายประเภท รวมถึงการหาและแนะนำช่องทางการตลาดให้ชาวบ้าน จึงทำให้กลุ่มชุมชนมีความสามัคคีและร่วมใจกันในการผลิตสินค้าออกจำหน่ายเป็นแรงขับเคลื่อนให้แก่กลุ่มใกล้เคียงกันและสินค้าเหล่านี้ยังสามารถถ่ายทอดให้รุ่นสู่รุ่นได้มีรายได้พิเศษและทำให้มีอาชีพที่มั่นคงได้ในอนาคต