ลงพื้นที่สำรวจผลิตภัณฑ์ตำบลสะแก

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

ตำบลสะแก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์

(ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565)

 

ชาญณรงค์ ยิงรัมย์

 

จากการลงสำรวจพื้นที่ผลิตภัณฑ์ในชุมชนของตำบลสะแกตลอดระยะเวลาสามเดือน สินค้าจากผักตบชวาที่พบว่าชาวบ้านผลิตเป็นจำนวนมาก ได้แก่ รองเท้าจากผักตบชวาของชุมชนบ้านโนนมะงา ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านในชุมชนได้มีการผลิตสินค้าอยู่แล้ว ทั้งนี้ชาวบ้านต้องการให้มีการพัฒนาสินค้าจากผักตบชวาให้มีหลากหลายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผักตบชวาในพื้นที่ตำบลสะแกสามารถพบได้ทั่วไปตามหนองน้ำภายในตำบล จึงได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกันการผลิตสินค้าจากผักตบชวา กระเป๋าจากผักตบชวา แจกันดอกไม้จากผักตบชวา เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในตำบลสะแก ทั้งนี้ได้มีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญ ในด้านการทำกระเป๋าจากผักตบชวา ได้มาถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการทำกระเป๋าอย่างไรให้มีความสวยงามให้ลูกค้ามีความต้องการที่จะซื้อกระเป๋า ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามเงินที่ได้ใช้จ่ายซื้อกระเป๋าของเรา ชาวบ้านที่เข้ารวมอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ต่าง ๆ มากมาย พร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมครั้งที่ไปสร้างเป็นอาชีพเสริมให้แก่ตนเองและครอบครัวเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้ตนเองและคนในครอบครัว ในส่วนของแจกันดอกไม้จากผักตบชวา ทางวิทยากรได้สอนและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำแจกันรูปแบบต่าง ๆ เพื่อลูกค้าจะได้มีตัวเลือกในการเลือกซื้อสินค้าประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุดและได้จัดอบรมการขายสินค้าออนไลน์ ก่อนที่เราจะขายสินค้าออนไลน์เราต้องทราบก่อนว่าสินค้าของเราจะขายให้ใคร ขายเท่าไหร่ ขายสินค้าราคาเท่านี้เราจะได้กำไรเท่าไหร่หลังจากหักลบต้นทุนแล้ว วิทยาการแนะนำช่องทางการขายทางออนไลน์ซ็อปปี้เป็นการลดความเสี่ยง ป้องกันการโดนโกงทั้งผู้ขายและลูกค้า เนื่องจากซ็อปปี้เป็นตัวกลางในการขายสินค้า เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วลูกค้าต้องยืนยันการรับสินค้า ซ็อปปี้ถึงจะโอนเงินให้ผู้ขาย ถือเป็นการลดความเสี่ยงในการขายสินค้าออนไลน์