การตรวจสอบผ้าคลุมไหล่จากสีธรรมชาติ ในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม กลุ่มผ้าไหมพื้นเมืองลายประยุกต์ตำบลสายตะกูได้ออกแบบลวดลายผ้าคลุมไหล่จากสีธรรมชาติทั้ง  7 ลาย ได้แก่ ลายตะข่ายหน้าช้าง    ลายโพธิจักรพรรดิลายกลิ่นตะแคง     ลายบัลลังก์แท่น     ลายกลิ่นคว่ำ     ลายสายฝน ลายกลิ่นจีน เป็นการออกแบบลวดลายด้วยตนเอง โดยเน้นการย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติเพื่อลดการใช้สีเคมีซึ่งเป็นพืชที่หาได้ในพื้นที่ตำบลสายตะกู แก่นฝาง ขมิ้น ดอกบัวแดง ใบแก้ว  ใบยางพาราเป็นต้น เพื่อให้มีสีที่หลากหลาย พืชบางชนิดไม่สามารถจับเส้นไหมได้โดยตรงอาจต้องมีตัวจับสี ได้แก่ สารสนิม เกลือ สารส้ม ส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของตำบลสายตะกู

กลุ่่มทอผ้าไหมพื้นเมืองลายประยุกต์ ได้ผลิตผ้าคลุมไหล่จากสีธรรมชาติ ได้ทั้งหมด 56 ผืน

ผ้าผืนที่1  200 ซม. ลายตะข่ายหน้าช้าง    ย้อมสีจาก ขมิ้น + เกลือ + สนิม = เหลือง

ผ้าผืนที่2  200 ซม. ลายตะข่ายหน้าช้าง    ย้อมสีจาก ขมิ้น + เกลือ +สารส้ม = เหลือง

ผ้าผืนที่3  200 ซม. ลายตะข่ายหน้าช้าง     ย้อมสีจาก ขมิ้น + เกลือ +สารส้ม = เหลือง

ผ้าผืนที่4  200 ซม. ลายตะข่ายหน้าช้าง     ย้อมสีจาก ขมิ้น + เกลือ +สารส้ม = เหลือง

ผ้าผืนที่5  200 ซม. ลายตะข่ายหน้าช้าง    ย้อมสีจาก ใบยางพารา + เกลือ + สารส้ม = น้ำตาล

ผ้าผืนที่6  200 ซม. ลายตาข่ายหน้าช้าง     ย้อมสีจาก ใบแก้ว+ เปลือกประหูด + สนิม   = เขียวใบแก้ว

ผ้าผืนที่7  200 ซม. ลายตาข่ายหน้าช้าง     ย้อมสีจาก ใบแก้ว+ เปลือกประหูด + สนิม   = เขียวใบแก้ว

ผืนผืนที่8  200 ซม. ลายตาข่ายหน้าช้าง     ย้อมสีจาก ใบฝาง+ เปลือกประหูด + เกลือ + สารส้ม   = ชมพู

ผ้าผืนที่9  200 ซม.  ลายตาข่ายหน้าช้าง   ย้อมสีจาก ใบแก้ว+ เปลือกประหูด + สนิม   = เขียวใบแก้ว

ผ้าผืนที่10  198 ซม. ลายตาข่ายหน้าช้าง    ย้อมสีจาก  ใบแก้ว + สารส้ม + เกลือ + สนิม  = เขียว

ผ้าผืนที่11  200 ซม. ลายตะข่ายหน้าช้าง    ย้อมสีจาก  ก้านขนุน + เกลือ + สารส้ม  = ชมพู

ผ้าผืนที่12  186 ซม. ลายตะข่ายหน้าช้าง    ย้อมสีจาก  ก้านขนุน + เกลือ + สารส้ม  = เทามุก

ผ้าผืนที่13  200 ซม. ลายโพธิจักรพรรดิ      ย้อมสีจาก ใบยางพารา + เกลือ + สารส้ม = น้ำตาล

ผ้าผืนที่14  200 ซม. ลายโพธิจักรพรรดิ์      ย้อมสีจาก ใบยางพารา + เกลือ+ สนิม = น้ำตาล

ผ้าผืนที่15 200 ซม. ลายโพธิจักรพรรดิ์      ย้อมสีจาก ใบยางพารา + เปลือกตะกู + สนิม = น้ำตาล

ผ้าผืนที่16  200 ซม. ลายโพธิจักรพรรดิ์      ย้อมสีจาก ใบยางพารา + เปลือกตะกู + สนิม = น้ำตาล

ผ้าผืนที่17 200 ซม.  ลายโพธิจักรพรรดิ์  ย้อมสีจาก เปลือกมะพร้าว + เกลือ = น้ำตาลอ่อน

ผ้าผืนที่18 200 ซม. ลายโพธิจักรพรรดิ์  ย้อมสีจาก เปลือกมะพร้าว + เกลือ = น้ำตาลอ่อน

ผ้าผืนที่19  192 ซม. ลายโพธิ์จักรพรรดิ      ย้อมสีจาก  เปลือกประดู่ + เกลือ + สารส้ม + สนิม = ชมพู

ผ้าผืนที่20  192 ซม. ลายโพธิ์จักรพรรดิ      ย้อมสีจาก  เปลือกประดู่ + เกลือ + สารส้ม + สนิม = ชมพู

ผ้าผืนที่21  200 ซม. ลายโพธิ์จักรพรรดิ      ย้อมสีจาก อะราง + เกลือ + สารส้ม   = เทา

ผ้าผืนที่22  200 ซม.  ลายโพธิ์จักรพรรดิ     ย้อมสีจาก อะราง + เกลือ + สารส้ม   = ชมพู

ผ้าผืนที่23  186 ซม.  ลายโพธิ์จักรพรรดิ     ย้อมสีจาก  เปลือกประดู่ + เกลือ + สารส้ม + สนิม  = เทา

ผ้าผืนที่24  186 ซม.  ลายโพธิ์จักรพรรดิ     ย้อมสีจาก เปลือกมะพร้าว + เกลือ = น้ำตาลอ่อน

ผ้าผืนที่25  200 ซม.  ลายกลิ่นตะแคง       ย้อมสีจาก ฝาง+ ประหูด + สารส้ม    = ชมพูเข้ม

ผ้าผืนที่26  200 ซม.  ลายกลิ่นตะแคง       ย้อมสีจาก ฝาง+ ประหูด + สารส้ม    = ชมพูเข้ม

ผ้าผืนที่27  200 ซม.  ลายกลิ่นตะแคง      ย้อมสีจาก ฝาง+ ประหูด + สารส้ม    = ชมพูเข้ม

ผ้าผืนที่28  200 ซม.  ลายกลิ่นตะแคง      ย้อมสีจาก ฝาง+ ประหูด + สารส้ม   = ชมพูเข้ม

ผ้าผืนที่29  200 ซม.  ลายบัลลังก์แท่น       ย้อมสีจาก ใบหว้า+ สนิม + เกลือ + สารส้ม  = ม่วง

ผ้าผืนที่30  200 ซม.  ลายบัลลังก์แท่น       ย้อมสีจาก ใบหว้า+ สนิม + เกลือ + สารส้ม  = ม่วง

ผ้าผืนที่31 200 ซม.  ลายบัลลังก์แท่น        ย้อมสีจาก ฝาง + หว้า + สนิม + สารส้ม + เกลือ = ชมพู

ผ้าผืนที่32 200 ซม.  ลายกลิ่นคว่ำ           ย้อมสีจาก สบู่เลือด + สารส้ม + สนิม + เกลือ = เขียว

ผ้าผืนที่33 200 ซม.  ลายกลิ่นคว่ำ           ย้อมสีจาก คราม+ สนิม + สารส้ม  = คราม

ผ้าผืนที่34 200 ซม.  ลายกลิ่นคว่ำ          ย้อมสีจาก สบู่เลือด + สารส้ม + สนิม + เกลือ = เขียว

ผ้าผืนที่35 200 ซม.  ลายกลิ่นคว่ำ           ย้อมสีจาก สบู่เลือด + สารส้ม + สนิม + เกลือ = เขียว

ผ้าผืนที่36 200 ซม.  ลายกลิ่นคว่ำ           ย้อมสีจาก คราม + ไบโอโซนิก + เกลือ = คราม

ผ้าผืนที่37 200 ซม.  ลายกลิ่นคว่ำ           ย้อมสีจาก คราม + ไบโอโซนิก + เกลือ = คราม

ผ้าผืนที่38 200 ซม.  ลายกลิ่นคว่ำ           ย้อมสีจาก คราม + ไบโอโซนิก + เกลือ = คราม

ผ้าผืนที่39 200 ซม.  ลายกลิ่นคว่ำ           ย้อมสีจาก ใบยางพารา + เกลือ = น้ำตาล

ผ้าผืนที่40 200 ซม.  ลายกลิ่นคว่ำ           ย้อมสีจาก ฝักคูณ + สนิม + เกลือ = น้ำตาล

ผ้าผืนที่41 200 ซม.  ลายกลิ่นคว่ำ           ย้อมสีจาก เปลือกยูคา + สนิม + เกลือ + สารส้ม  = น้ำตาลเข้ม

ผ้าผืนที่42 200 ซม.  ลายกลิ่นคว่ำ           ย้อมสีจาก  ขมิ้น + เกลือ + สารส้ม  = เหลือง

ผ้าผืนที่43  200 ซม.  ลายกลิ่นคว่ำ          ย้อมสีจาก  ต้นบัวแดง + เกลือ  = ชมพู

ผ้าผืนที่44  188 ซม.  ลายกลิ่นคว่ำ          ย้อมสีจาก  ต้นบัวแดง + เกลือ  = ชมพู

ผ้าผืนที่45  188 ซม.  ลายกลิ่นคว่ำ          ย้อมสีจาก   ใบฝาง + อัญชัญ + สนิม  = ม่วง

ผ้าผืนที่46  200 ซม.  ลายกลิ่นคว่ำ          ย้อมสีจาก   ใบแก้ว + เกลือ + สารส้ม  = เขียวอมน้ำตาล

ผ้าผืนที่47  186 ซม.  ลายกลิ่นคว่ำ          ย้อมสีจาก   ใบฝาง + สนิม  = ม่วง

ผ้าผืนที่48  186 ซม.  ลายกลิ่นคว่ำ          ย้อมสีจาก  เปลือกเงาะ + เปลือกมังคุด + เกลือ + สารส้ม  = เทา

ผ้าผืนที่49  200 ซม.  ลายสายฝน            ย้อมสีจาก เปลือกยางพารา+ เปลือกยูคา  = น้ำตาล

ผ้าผืนที่50 200 ซม.  ลายสายฝน             ย้อมสีจาก เปลือกมะพร้าว + สนิม + เกลือ + สารส้ม  = น้ำตาลอ่อน

ผ้าผืนที่51 200 ซม.  ลายสายฝน             ย้อมสีจาก ใบมะม่วง + สนิม + เกลือ + สารส้ม  = น้ำตาลเข้ม

ผ้าผืนที่52 200 ซม.  ลายสายฝน             ย้อมสีจาก ใบสาบเสือ  = น้ำตาล

ผ้าผืนที่53  200 ซม.  ลายสายฝน            ย้อมสีจาก ขมิ้น + เกลือ + สารส้ม  = เหลือง

ผ้าผืนที่54 200 ซม.  ลายสายฝน             ย้อมสีจาก เปลือกลูกหยี + ใบยางพารา  = น้ำตาลอมแดง

ผ้าผืนที่55 200 ซม.  ลายสายฝน             ย้อมสีจาก ใบมะเกลือ + สนิม = น้ำตาลเข้ม

ผ้าผืนที่56 200 ซม.  ลายกลิ่นจีน            ย้อมสีจาก เปลือกมะพร้าว + ใบฝาง + เปลือกประหูด + เกลือ + สารส้ม  = น้ำตาล