AG12-2 – ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง

เลือกตำบล
Hacker Cambodia 🗿💫
MS01-1 - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, MS02-1 - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, MS03-1 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, MS04-1 - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการ, MS05-1 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, MS06-1 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะมนุษยศาสตร์ฯ, MS07-1 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ, คณะพยาบาลศาสตร์, MS08-1 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, MS11-2 - ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง, AG11-2 - ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง, MS12-2 - ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ, AG12-2 - ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง, AG13-2 - ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง, MS13-2 - ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ, MS14-2 - ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย, MS16-2 - ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย, MS17-2 - ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย, MS18-2 - ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย