ข้าพเจ้า นางสาวสุวิมล วิเชียรสี  ผู้ปฏิบัติงานประเภท ประชาชน ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัม ย์ HS25-2  ลงพื้นที่ประจำเดือนกันยายน ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร : HS25-2 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
(U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน  2565

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ ดร.ธนพัฒน์ จงมีสุข อาจารย์สากล พรหมสถิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรอรรถวรเดช และผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฏาภรณ์ สุนทธนาภิรมย์

การดำเนินงานระหว่างวันที่ 20-30 กันยายน 2565 ทางทีมงาน U2T ตำบลโคกล่ามได้แบ่งหัวข้องานในการจัดทำรูปเล่มรายงานและได้ออกสำรวจสถานที่สำคัญในตำบลโคกล่าม ได้แก่ วัด สถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้ สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา และข้อมูลอื่นๆ เพื่อนำมาเขียนรายงานในรายงานผลการดำเนินงาน ต่อมาทีมงานได้ช่วยกันจัดทำเล่มรายงานสรุปผลโครงการ โดยแบ่งงานกันทำตามหัวข้อ รายงานสรุปผลโครงการมีองค์ประกอบ 8 ส่วน คือ  1) ข้อมูลพื้นฐานของตำบล 2) การบริหารโครงการและการดำเนินการโครงการ 3) การประเมินศักยภาพตำบล 4) บทสรุปและข้อเสนอแนะโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 5) ผู้ปฏิบัติงาน 6) การต่อยอดพัฒนาตำบล พร้อมประประเมินวิเคราะ์ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ 7) การวิเคราะห์ข้อมูล CBD 8) ความสำเร็จของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้มีการ