ข้าพเจ้า นายปิยวัฒน์ สมสะอาด ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลโคกล่าม
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด
ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การจัดทำรูปเล่มรายงาน มีองค์ประกอบ 8 ส่วน คือ
1) ข้อมูลพื้นฐานของตำบล
2) การบริหารโครงการและการดำเนินการโครงการ
3) การประเมินศักยภาพตำบล
4) บทสรุปและข้อเสนอแนะโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
5) ผู้ปฏิบัติงาน
6) การต่อยอดพัฒนาตำบล พร้อมประประเมินวิเคราะ์ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ
7) การวิเคราะห์ข้อมูล CBD
8) ความสำเร็จของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้มีการ
ทาง U2T ตำบลโคกล่าม จึงได้แบ่งภาระงานดังนี้ รายงานงานในส่วนที่ 1,5,7 ประเภท ประชาชนรับผิดชอบ และรายงานในส่วนที่ 2,3,4,6,8 ประเภท บัณฑิตรับผิดชอบ

ผมรับผิดชอบใน ส่วนที่ 8 ความสำเร็จของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และ ภาคผนวก โดยมีรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้

การตั้งบูทขายของที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์และเป็นการสร้างแบรนด์เพื่อให้ผู้คนรู้จัก