โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด
ด้วยเศรษฐกิจ (BCG U2T for BCG)

ข้าพเจ้านางสาวธีราพร ท้าวดี ประเภทนักศึกษาบัณฑิตจบใหม่ ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :HS17-2 โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จักรสานไม้ไผ่อย่างยั่งยืน ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวธีราพร ท้าวดี ได้ดำเนินงานในระหว่างเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบแนวทางการดำเนินงานจากอาจารย์ประจำโครงการและหัวหน้าโครงการ โดยได้ปฏิบัติและได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ตำบลตลาดโพธิ์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ (BCG U2T for BCG)

   เมื่อวันที่ 15-18 กันยายน พ.ศ.2565 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลตลาดโพธิ์ได้ร่วมกิจกรรมจัดบูธงานซ้อมรับปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดบูธสินค้าของ U2T นำมาจำหน่าย ภายในงานมีสินค้าหลากหลายที่โดดเด่นแสดงถึงจุดเด่นของตำบลนั้นๆ

     

 

ทางทีมงานได้ร่วมจัดซุ้มสินค้าเพื่อนำผลิตภัณฑ์ตำบลตลาดโพธิ์มาจำหน่าย มีสินค้าได้แก่ โคมไฟไม้ไผ่ที่แปรรูปมาจากสุ่มไก่ และผ้าไหมของชุมชนตลาดโพธิ์  เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของโครงการที่ต้องเพิ่มมูลค่ายอดขายให้ได้10% ของยอดขาย

                             

 

ได้ข้อสรุปของการการดำเนินงาน เป็นไปอย่างราบรื่น ในส่วนของสมาชิก สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ การจัดบูธและยอดขายได้ทะลุตามเป้าหมายที่วางไว้ มีผู้สนใจและสั่งจองไว้ ทำให้ชุมชนตลาดโพธิ์เป็นที่รู้จักมากขึ้น

วันที่24กันยายน 2565 ทางทีมงานและคณะอาจารย์ประจำตำบล ได้จัดกิจกรรมเข้าร่วมการเลือกสีธรรมชาติลงบนลายไหมที่ได้จัดทำขึ้น โดยใช้ดินสอสีและสื่อ ให้ระบายสีโดยเลือกสีที่โดเด่นที่สุดและนำผลงานมาประกวด เพื่อเลือกสี กิจกรรมนี้ทำให้คนในชุมชนได้ออกความคิดเห็นที่แตกต่าง หลากหลาย และมีที่มาที่ไปเป็นของละสี

จากการระดมความคิดเห็นของคนในชุมชน สีที่โดดเด่นได้แก่ สีเขียว สีฟ้า เพราะเป็นสีประจำตำบลตลาดโพธิ์  ชาวบ้านให้ความร่วมมือกับกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นอย่างดี ทำให้ลุล่วงสำเร็จไปด้วยดี

 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน2565 ทางทีมงานไดด้นัดหมายเพื่อทำสรุปรายงานการปฏิบัติงานระยะ3เดือน ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบ ส่วนที่ 2 ของรายงาน ทางทีมงานได้ร่วมถามถึงข้อสงสัยซึ่งกันและกัน ทีมประชาชนมีหน้าที่ประสานข้อมูลภายในตำบลให้กับ ทีมบัณฑิต การสอบถามแบ่งงานเป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้รายงานสมบูรณ์พร้อมนำส่งให้กับคณะ