หลักสูตร :  การยกระดับผลิตภัณฑ์มูลสัตว์อัดเม็ดตำบลหนองโดน  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

U2T for BCG เป็นการสานต่อโครงการ U2T แต่จะแตกต่างตรงที่โฟกัสและชูในเรื่องของ BCG เป็นหลัก ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ของไทยที่สามารถนำไปยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

    ข้าพเจ้า​ ​ นางสาวกฤติยา เตียงจันทร์  ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตย์จบใหม่ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจ พร้อมทั้งสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่.หนองโดน 5 หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ 2 หมู่4 หมู่5 หมู่6 หมู่8

ตามแนวทาง  โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) หรือโครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

U2T for BCG

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชนและบัณฑิตย์จบใหม่ได้ลงพื้น ทำกิจกรรม​1-18มีดังนี้ ตามแผนการปฎิบัติงานของ คณะอาจารย์ได้มีการ จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมให้ความรู้ ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ในพื้นที่ .หนองโดนมีการ อบรม การทำ ฮอร์โมนบำรุงพืชไว้ใช้เองและมูลสัตว์อัดเม็ด เพื่อจะนำไปจำหน่ายสู่ท้องตลาดและขายออนไลน์ที่ช่องทางต่างๆ เช่น เฟสบุ๊คแถมยังที่ช่วยลดต้นทุน ในการใช้ปุ๋ยเคมี ที่มีราคาสูง  กว่ามูลสัตว์อัดเม็ดและ ฮอร์โมนไข่ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และยังสามารถใช้ได้ในครัวเรือนพืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ได้ไม่น้อยกว่าปุ๋ย ใช้แทนปุ๋ยเคมีได้อย่างดี ชาวบ้านผู้มาร่วมกิจกรรมและผู้ปฎิบัติงานต่างช่วยกัน ผู้คนในชุมชนที่มีส่วนร่วมทำกิจกรรมนี้อีกด้วย

ต่อมา ได้มีการลงพื้นที่ เก็บข้อมูลเพิ่มเติม และสอบถามข้อมูลทาง คุณครู ..

ของ ตำบล หนองโดนตามแนวทางที่ อว. กำหนดหัวข้อมาให้ เพื่อเก็บข้อมูลและนำมาจัดทำเป็นเอกสารเพื่อจะส่งมอบให้ คุณครู..  ได้เก็บข้อมูลไปพัฒนาตามขั้นตอน

เมื่อได้รับมอบหมายจากทางคณะอาจารย์ครู ...ทีมงานผู้ปฎิบัติงาน ได้แบ่งหน่าที่กันเก็บข้อมูลตามรายละเอียดต่างๆ เพื่อจะได้เก็บ ข้อมูลได้ เร็วและทันเหตุการณ์ในเวลาที่กำหนดทุกคนในชุมชนต่างให้ความร่วมมือคำถาม ทางผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมแรงร่วมใจในการหาข้อมูลเพื่อพัฒนาในตำบลสร้างรากฐานที่ดีนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาต่อไป