โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเเละสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG Regional Development) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นายรัฐภูมิ บุญมาชาติ ประเภทบัณฑิต ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สรุปผลการปฎิบัติงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

โครงการ U2T for BCG ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  จะทำการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากมูลสัตว์ชีวภาพ เเละฮอร์โมนจากไข่ไก่ เพื่อเป็นสินค้าประจำของตำบลหนองโดนอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่ได้หาข้อมูลเเละได้สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตามที่ได้ปฎิบัติงานมาเเล้วในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ตำบลหนองโดน จังหวัดบุรีรัมย์ มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ในชุมชนเป็นจำนวนมาก และมีการจัดตั้งกลุ่มเป็นโครงการหลายโครงการมากมายในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นจากกรมที่ดิน หรือของทางมูลนิธิชัยพัฒนา ทั้งนี้ทางโครงการ U2T FOR BCG ได้เข้ามาร่วมมาพัฒนาการผลิตภัณฑ์มูลสัตว์อัดเม็ดจากมูลสัตว์ชีวภาพ เเละฮอร์โมนจากไข่ไก่ ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยที่มีส่วนประกอบจากธรรมชาติ เช่น มูลสัตว์ น้ำหมัก กากมัน ปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินทำให้หน้าดินโปร่งร่วนซุย ให้ธาตุอาหารพืชค่อนข้างครบถ้วนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะเป็นสารที่มาจากธรรมชาติล้วนๆ อีกทั้งช่วยปรับโครงสร้างของดิน แก้ไขปัญหาการอัดแน่นตัวของดิน ทำให้ดินดูดซึมน้ำได้ดี เป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งมูลสัตว์อัดเม็ดมีข้อดี ดังนี้

  1. เป็นสารที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ 100% ไม่มีการผสมสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  2. เป็นการใช้วัสดุจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  3. ช่วยให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี
  4. สร้างอาชีพให้คนในชุมชน
  5. สร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน

จากการปฎิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2565 สรุปรายการปฏิบัติงานดังนี้

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2565 ทางทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโดนได้จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อผลผลิตทางการเกษตร ณ ห้วยจระเข้เผือก หมู่ 8 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทางทีมผู้ปฎิบัติงานได้มีการเชิญวิทยากรจำนวน 2 ท่าน มาให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำประโยชน์ วิธีทำ วิธีใช้ วิธีเก็บรักษา ฮอร์โมนไข่และมูลสัตว์อันเม็ด การให้ความรู้แก่ประชาชนในตำบลหนองโดน หลังจากนั้นทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานก็ได้เริ่มทำการผลิตผลิตภัณฑ์ฮอร์โมนไข่และมูลสัตว์อัดเม็ดร่วมกับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ เเละผลิตเพื่อใช้จัดเตรียมพร้อมสำหรับการจำหน่าย.

วันที่ 5-9 กันยายน 2565 โครงการกิจกรรม ECT WEEK โดยให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจากประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาทำใบงานส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ ศส.ปชต. ทางผู้ปฏิบัติงานได้ทำการลงพื้นที่สำรวจตามครัวเรือนของประชาชน ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ว่าในครัวเรือนมีเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาพื้นบ้าน หรืออาชีพหลักมีอะไรบ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น จากการสำรวจพบว่าประชาชนตำบลหนองโดนส่วนใหญ่ จะปลูกผักแปลงเล็กๆ ไว้สำหรับรับประทานอาหารในครัวเรือน มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย และเป็ด ไก่ ส่วนใหญ่จะมีบางครอบครัว ที่ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรผสมผสาน.

วันที่ 12-13 กันยายน 2565 ทางผู้จัดทำโครงการได้ลงพื้นที่ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ อีกครั้ง เพื่อทำการผลิตฮอร์โมนไข่เเละมูลสัตว์อัดเม็ด เพื่อใช้ในการจัดจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ เช่น SHOPEE TIKTOK PAGE FACEBOOK เป็นต้น และนำไปวางจำหน่ายในบูธของตำบลหนองโดน จำหน่าย ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 15-18 กันยายน 2565 ทางผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดบูธสินค้า เเละวางจำหน่าย ฮอร์โมนไข่และมูลสัตว์อัดเม็ดในบูธของตำบลหนองโดน จำหน่าย ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยฮอร์โมนไข่ขนาด 250 มิลลิลิตร จำหน่ายอยู่ที่ 79 บาท เเละขนาด 500 มิลลิลิตร 149 บาท มูลสัตว์อัดเม็ดขนาด 1 กิโลกรัม จำหน่ายอยู่ที่ 35 บาท ผู้ที่มาร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ตำบลหนองโดน โดยมีการเข้ามาสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ และวิธีการใช้ และช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ จากการปฎิบัติงานในเดือนกันยายน 2565 ต้องขอขอบคุณอาจารย์ อุภาวัณณ์  นามหิรัญ (หัวหน้าโครงการ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณภัทร เชาว์นวม (ที่ปรึกษาประจำโครงการ) ผู้บริหารองค์การส่วนตำบลหนองโดน ผู้นำชุมชนตำบลหนองโดน เจ้าหน้าที่ ศส.ปชต. และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการนี้ทุกท่าน อีกทั้งทีมผู้ปฏิบัติงานและประชาชนตำบลหนองโดนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ เเละช่วยเหลือให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติจนสำเร็จลุล่วงในเดือนกันยายนนี้

คลิปวิดิโอการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2565