ข้าพเจ้า นางสาวปิยฉัตร ทองลา ประเภท บัณฑิต  ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  การปฏิบัติงานในเดือน กันยายน 2565นี้ ผู้ปฏิบัติงานตามแบบฟอร์ม C04 ผลการพัฒนาสินค้าและบริการ รายละเอียดในการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้ ความก้าวหน้าของการพัฒนาสินค้าและบริการของท่านมีความก้าวหน้ากี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทางทีมงานได้ปฏิบัติงานได้ 71-80% อธิบายรายละเอียดความก้าวหน้าของงาน โดยขั้นตอนของการปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการออกแบบ (Design) ขั้นตอนที่ 2 การจัดเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการขึ้นรูป ขั้นตอนที่ 4 การเผาดิบ (Biscuit Firing) ขั้นตอนที่ 5 การเคลือบ (Glaze) และการเผาเคลือบ (Glaze Firing)  ขั้นตอนที่ 6 บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขั้นตอนที่ 7 พัฒนาระบบการตลาดและการขายสินค้า ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ช่องทางการจัดจำหน่ายในปัจจุบัน Facebook Page U2T for BCG หินลาด ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการด้านใดบ้าง ซึ่งยังไม่มีการรับรองจากมาตรฐานใด

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อเพื่อให้การพัฒนาสินค้า/บริการสำเร็จ

  1. เตรียมวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ คือ ดินปั้น ประกอบด้วย ดินพื้นบ้านหินลาด 50% ดินดำ 50%
  2. เตรียมน้ำเคลือบที่ใช้ในการเคลือบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เคลือบขี้เถ้า
  3. เตรียมเตาเผาซึ่งใช้สำหรับเผาผลิตภัณฑ์ ทั้งการเผาดิบ และการเผาเคลือบ
  4. ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องเคลือบดินเผาโบราณ ตามกระบวนการทางเซรามิก
  5. ออกแบบตราสินค้าให้เข้ากับสินค้า
  6. ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อนำมาบรรจุสินค้า
  7. สร้างคิวอาร์โค้ดติดข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าสแกนดูรายละเอียดสินค้า
  8. พัฒนาระบบการตลาดและการขายสินค้า
  9. ขายสินค้าทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ทาง Facebook Page U2T for BCG หินลาด
  10. เสนอขายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องเคลือบดินเผาโบราณ ตามร้านอาหารที่สนใจ

ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานปัจจัยหลักในคือ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เนื่องด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผานั้นต้องใช้เตาเผา ซึ่งเตาเผามีความสำคัญในกระบวนการการปฏิบัติงานทางเซรามิกส์เป็นอย่างมาก ส่วนในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาทางกลุ่มได้ใช้อุปกรณ์จากตำบลข้างเคียงเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ แป้นหมุน คือ อุปกรณ์เทคโนโลยี ที่ใช้ในกระบวนการการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน เตาเผา อุปกรณ์เทคโนโลยี ที่ใช้เผาชิ้นงานทั้ง เผาดิบ และเผาเคลือบ