ข้าพเจ้า นายเกียรติกรณ์ ตรากลาง ประเภท ประชาชน

ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2565 นี้ ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามกิจกรรม ECT Week

ลงพื้นที่เพื่อ พูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านสอดคล้องกับ วิถีประชาธิปไตยอย่างไร

วิถีประชาธิปไตย หมายถึง การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน มีหลักการปฏิบัติตนตามกฎหมาย ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม และดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ชาวบ้านตำบลหินลาดเดิมเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนในระดับครอบครัว เป็นครอบครัวที่ขยายใหญ่ขึ้น มีคนหลายรุ่นหลายอายุอาศัยอยู่รวมกัน รวมทั้งมีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ใกล้ชิด โดยมีศูนย์กลางของชุมชน คือ วัด ศาลาประชาคม ผู้นำชุมชน พระ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หรือ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่ เป็นผู้ตัดสินความขัดแย้งในชุมชน ความสอดคล้องในการดำเนินชีวิตรประจำวันของคนในชุมชน มีการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนหรือหัวต่างๆรวมไปถึงบางครั้งมีการหาข้อตกลงในบางหัวข้อที่ชาวบ้านมีความคิดเห็นไม่ตรงกันใช้การตัดสินแบบประชาธิปไตยคือฟังเสียงข้างมาก ในพื้นที่ ม.8 ต.หินลาดโดยการนำชุมชนของผู้ใหญ่บ้านได้มีแนวคิดการ รณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้งต่างๆ โดยการเป็นชุมชนที่ไม่มีการทุจริตเป็นชุมชนที่ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และยืนหยัดเป็นชุมชนตัวอย่างให้ชุมชนระแวกใกล้เคียงได้ยึดถือปฏิบัติตามสืบต่อไป

สอบถามถึงผู้แทนทางการเมืองที่ประชาชนต้องการควรมีลักษณะอย่างไร

 

โดยศึกษารายละเอียดจากใบความรู้เพื่อได้มีประเด็นซักถามและแลกเปลี่ยน

  1. ผู้แทนทางการเมืองที่มีความรู้ ความสามารถ 2. ผู้แทนทางการเมืองที่ทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยความเสียสละ
  2. ผู้แทนทางการเมืองที่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์
  3. ผู้แทนทางการเมืองที่มีการดำเนินชีวิตที่ดี
  4. ผู้แทนทางการเมืองที่มีประวัติ
  5. ผู้แทนทางการเมืองที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  6. ผู้แทนทางการเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม
  7. ผู้แทนทางการเมืองที่มีความเข้มแข็งและกล้าหาญ
  8. ผู้แทนทางการเมืองต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้
  9. ผู้แทนทางการเมืองที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย

ลักษณะของผู้แทนทางการเมืองที่ประชาชนต้องการ คือ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา สามารถทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยความเสียสละเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลแน่วแน่ ไม่จำเป็นต้องมีการดำเนินชีวิตที่ดีขอแค่เป็นคนดี  ส่วนผู้นำที่มีประวัติชาวบ้านบางกลุ่มบอกว่าจะให้อภัยพร้อมให้มาเป็นผู้แทน ถ้ามีการกลับตัวกลับใจ ปรับปรุงตัวเองและมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น บางกลุ่มบอกว่าคนที่จะมาเป็นผู้แทนที่เคยมีประวัติจะหมดความน่าเชื่อถือ ไม่ได้การยอมรับเท่าที่ควร  เรื่องมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนั้นยิ่งต้องการมาก ไม่ใช่มายกมือไหว้แค่วันหาเสียงแล้วหายหน้าไป  ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความเข้มแข็ง กล้าหาญ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนได้ และมีอุดมการณ์ประชาธิปไตยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความถูกต้องและเสียงข้างมาก มากกว่าการเข้าข้างคนหรือกลุ่มของตนเอง