ข้าพเจ้า นางสาวสุพรรษา ศักดิ์ศรีกลมประเภท บัณฑิต  ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน อาทิ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) โดยการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2565 นี้ ข้าพเจ้าได้จัดบูธขายของในงาน มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ วันที่ 15-18 กันยายน 2565 หน้าอาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ ผลิตภัฑที่นำมาจำหน่ายคือ ลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเครื่องเคลือบดินเผา และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเครื่องเคลือบดินเผา

ซึ่งผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องใช้บนโต๊ะเครื่องเคลือบดินเผานั้นทางทีมงาน ได้นำเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาโบราณของอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มาใช้ในการออกแบบเพื่อให้เกิดความสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยลวดลายที่ใช้ออกแบบนั้นก็จะมีลายขีดเส้นตรง ลายหวี ลายรูปตัววี ลายคลื่น เป็นต้น  และนำมาออกแบบให้ร่วมสมัยมากขึ้นใช้งานได้จริง ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร มีผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ ถ้วย 3 ขนาด ขนาด 3 นิ้ว 5 นิ้ว และขนาด 7 นิ้ว จาน 2 ขนาด 5 นิ้ว และขนาด 7 นิ้ว โดยใช้กระบวนการการขึ้นรูปทางเซรามิกส์ รวมไปถึงการเขียนลวดลาย เผาดิบ เผาเคลือบชิ้นงาน จากนั้นวางแผนธุรกิจ หากลุ่มเป้าหมายที่จะมาซื้อผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มที่ชื่นชอบในงานทำมือ