บทความประจำเดือนสิงหาคม

“โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

ข้าพเจ้า นาย กิตติศักดิ์ ร่าเริง  ประเภทประชาชน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร ID11-1 : โครงการ U2T for BCG (U2T for BCG and Regional Development) ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน

วัตถุประสงค์โครงการ U2T BCG

โครงการ U2T BCG มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งที่ยังอยู่ในระหว่างการหางาน หรือกำลังทำงานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ให้มีการเติบโตและรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมในโครงการนี้จะต้องเข้าไปทำงานกับชุมชน “เป็นระยะเวลา 3 เดือน” ผ่านการใช้หลักการ BCG เพื่อเพิ่มรายได้ของแต่ละตำบลทั้งสิ้นร้อยละ 10 นับจากวันเริ่มโครงการจนวันสิ้นสุดโครงการ

ในเดือนกันยายนนี้ข้าพเจ้าได้ทำการเรียนออนไลน์ E-learning หมวด “พัฒนา และสร้างคุณค่า”ในหัวข้อ ในหัวข้อ “ M-09 E- COMMERCE กลยุทธ์ราคา” หลักสูตรที่สอนผู้ประกอบการรายใหม่ๆ หรือแม้กระทั้งผู้ประกอบการที่มีร้านค้าอยู่แล้ว ก็สามารถศึกษาได้ การลงพื้นที่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจกลุ่มการทอผ้าไหม ซึ่งเป็นอาชีพที่มีในชุมชนเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนาน พร้อมกับการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมคือการลงพื้นที่ปฏิงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565ในเขตพื้นที่อำเภอประโคนชัยข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต.) ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565