ข้าพเจ้า นางสาวจริยา  หมายบุญ  ประเภทประชาชน  ตำบลกระสัง

หลักสูตร ID15-1 : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

กลยุทธ์ทางการตลาด

โครงการ U2T BCG มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ให้มีการเติบโตและมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมในโครงการนี้จะต้องเข้าไปทำงานกับชุมชน “เป็นระยะเวลา 3 เดือน” ซึ่งตำบลกระสัง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ก็เป็นหนึ่งในตำบลที่เข้าร่วงโครงการ  โดยบุคลากรมีการวางแผนกลุยุทธ์ทางการตลาด  ดังนี้

1.การเลือกผลิตภัณฑ์  

จากการประชุมและเลือกผลิตภัณฑ์ของ  ตำบลกระสัง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  มี  2  ผลิตภัณฑ์  ดังนี้

  • ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร

  • ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ (ผ้าไหมสไบขิดโบราณ)

     

 

2.การส่งเสริมการตลาด 


ช่องทางการจัด จำหน่าย  ในทุกวันนี้จะพบได้ว่าวิวัฒนาการของการจัดจำหน่ายนั้นเป็นสิ่งที่เจริญเติบ โตรวดเร็วมากประเภทของร้านค้ามีมากมาย  จะขอเรียงลำดับประเภทของร้านค้าจากใหญ่ไปหาเล็ก อย่างเช่น

– ขายออนไลน์  ใน Lazada  shoppee  และ facebook
– ร้านค้าส่ง
– ร้านค้าขายของถูก
– ร้านห้างสรรพสินค้า
– ร้านค้าที่อยู่ในย่านชุมชน
– ร้านค้าเล็กๆ ตามตึกอาคารสูงๆ ในโรงพยาบาล
– ร้านค้าสะดวกซื้อ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
– ร้านค้าในปั๊มน้ำมัน
– การขายทางไปษณีย์
– ขายโดยแคตตาล็อก
– ร้านที่จัดเป็นซุ้มขายของ บางครั้งจัดเป็นบูท เช่น

       การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตำบลนี้ได้เลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านโนนรังและสบู่สมุนไพร

จัดบูทในวันที่ 14-18 กันยายน 2565 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

                   

 

3.ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ถ้านำสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาทั้งหมดจะเห็นว่าในการออกแบบบรรจุภัณฑ์  ไม่ว่าจะเป็นโลโก้  ตัวหนังสือ  ตัวอักษร  การเลือกเป็นกระดาษ เป็นโฟม เป็นฝาจุก หรือเครื่องหมาย สีสันต่างๆ ก็จะได้บรรจุภัณฑ์ที่ดี เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นอย่าง ชัดเจน ณ จุดขาย