นายเฉลิมเกียรติ   อยู่จงดีประเภท บัณฑิต

           กระผม นายเฉลิมเกียรติ   อยู่จงดี ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิต MS21-2 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจBCG

กระผมได้ทำการลงพื้นที่ร่วมกับกรรมการ ศส.ปชต.ในการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง บทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต.รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน รวมทั้งสอบถามถึงผู้แทนทางการเมืองที่ประชาชนต้องการ สอบถามเรื่องการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่มีความสอดคล้องกับประชาธิปไตยและสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการปรึกษาหารือและระดมความคิดร่วมกันกับ ศส.ปชต.เพื่อวางแผนในการพัฒนาชุมชนต่อไป

กระผมได้ร่วมกันจัดทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไก่กรอบและน้ำพริกมะม่วงไก่กรอบเพื่อวางจำหน่ายในงาน U2T for BCG BRU FAIR จัดขึ้นในวันที่ 15-18 กันยายนพ.ศ 2565 เนื่องด้วยเป็นวันซ้อมรับปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดบูธให้มีการนำผลิตภัณฑ์ของแต่ละตำบลมาวางจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้และทำให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้รู้จักผลิตภัณฑ์แต่ล่ะตำบลเพิ่มมากขึ้น