ข้าพเจ้า นายสุธี พินิจวงค์  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

เมื่อวันที่ 14-18 กันยายน พ.ศ.2565 ข้าพเจ้าและคณะผู้ปฏิบัติงานตำบลส้มป่อยได้ร่วมกิจกรรมจัดงานนิทรรศการจำหน่ายสินค้าในงาน “ชม ชิม ช๊อป แชร์ U2T for BCG BRU fair” ได้รับมอบหมายให้จัดบูธงานซ้อมรับปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 19-30 กันยายน 2565 คณะผู้ปฏิบัติงาน ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง ได้นัดหมายเพื่อทำสรุปรายงานการปฏิบัติงานระยะ3เดือน โดยแบ่งงานกันทำตามหัวข้อ คณะผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมถามถึงข้อสงสัยซึ่งกันและกัน ได้มีการสอบถามแบ่งงานทุกๆคนช่วยกันปฏิบัติงานตามหน้าที่ต่างๆ ไม่มีปัญหาเป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้รายงานเสร็จสมบูรณ์ผ่านไปได้ด้วยดี

รายงานสรุปผลโครงการมีองค์ประกอบ 7 หัวข้อ คือ

1) ข้อมูลพื้นฐานของตำบล

2) การบริหารโครงการและการดำเนินการโครงการ

3) บทสรุปและข้อเสนอแนะโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

4) ผู้ปฏิบัติงาน

5) การต่อยอดพัฒนาตำบล พร้อมประประเมินวิเคราะห์ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ

6) การวิเคราะห์ข้อมูล TBD

7) ความสำเร็จและผลกระทบของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG