ข้าพเจ้า นางสาวสุธิดา วงษ์สุวรรณ ประเภท ประชาชน ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)
วันที่19-30 กันยายน 2565 คณะผู้ปฏิบัติงานได้รวมกลุ่มกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล TCD ทั้ง 10 ประเภท เพื่อนำมาสรุปวิเคราะห์ข้อมูลรูปเล่มรายงานในระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมา มีข้อมูลดังนี้
เกษตรกร 148 คน
พืช 145 ชนิด
สัตว์ 60 ชนิด
อาหารประจำถิ่น 98 รายการ
แหล่งน้ำ 20 รายการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 รายการ
ที่พัก 2 รายการ
ร้านอาหาร 13 รายการ
ข้อสรุปของการดำเนินงานในระยะ3เดือนเป็นไปอย่างราบรื่นในส่วนของสมาชิกสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หลังจากที่เราได้เก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราจึงได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ทำการรวบรวมข้อมูลของโครงการ เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์โดยแบ่งงานกันทำตามหัวข้อต่างๆ รายงานสรุปผลโครงการมีองค์ประกอบ 7 หัวข้อ คือ
1) ข้อมูลพื้นฐานของตำบล
2) การบริหารโครงการและการดำเนินการโครงการ
3) บทสรุปและข้อเสนอแนะโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
4) ผู้ปฏิบัติงาน
5) การต่อยอดพัฒนาตำบล พร้อมประประเมินวิเคราะห์ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ
6) การวิเคราะห์ข้อมูล TBD
7) ความสำเร็จและผลกระทบของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG