ข้าพเจ้านางสาวกันยารัตน์ ฉ่ำโสฬส ประเภทประชาชนผู้ปฏิบัติงาน ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBCG (U2T for BCG ) หรือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCGของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในการปฏิบัติงานเดือนกันยายนข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (คส.ปชต) และเก็บข้อมูลโดยมีหัวข้อดังนี้

-การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านมีความสอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตย

-การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกระดับและลักษณะของผู้แทนทางการเมืองที่ประชาชนต้องการ

-การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร

และทำแบบทดสอบหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ทางออนไลน์ผ่านทาง application Civic Education

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกันจัดเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อออกบูธจัดแสดงสินค้าในงานมหกรรมจำหน่ายสินค้าจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบลภายใต้โครงการ U2T for BCG ได้จัดเตรียมน้ำพริกมะม่วงไก่กรอบและสมุนไพรไก่กรอบซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจาก U2T ทีมงานตำบลละหานทราย

ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลละหานทรายอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมจัดบูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนประจำตำบลละหานทรายในงานมหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพจากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบลภายใต้โครงการU2T for BCG  ณบริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์