ข้าพเจ้านายนครินทร์ ศัตรูพินาศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประจำตำบลกระสัง ประเภทประชาชน ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

วันที่ 5-8 การดำเนินกิจกรรม ECT WEEK เข้าอบรมและเผยแพร่แนวทางประชาธิปไตยให้แก่ชุมชน

 

เริ่มทำกิมจิและชาหัวไชเท้าเพื่อจัดจำหน่าย ใส่บรรจุภัณฑ์โล้โก้ U2T

         

15- 18 กันยายน 2565 ออกบูธจำหน่ายสินค้า