นางสาวนิภาพร ฉ่ำโสฬส ประเภทบัณฑิต MS21-2 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจBCG

        ละหานทราย เป็นคำรวม ละหาน หมายถึง สภาพท้องที่ซึ่งอุดมไปด้วยที่ราบลุ่ม ทราย หมายถึง สัตว์ป่าชนิดหนึ่ง มีความสวยงามปราดเปรียว รวมคำว่า ละหานทราย หมายถึงพื้นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ชุกชุมไปด้วยเนื้อทรายเดิมพื้นที่นี้เป็นป่าทึบ มีสัตว์ป่าโดยเฉพาะเนื้อทรายเป็น จำนวนมาก อดีตอำเภอละหานทรายเป็นท้องที่ที่ขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าดงทึบ พื้นที่กว้างขวาง อุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรมากมาย ทำ ให้ราษฎรในท้องที่ใกล้เคียงอพยพเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพมากขึ้น สภาพท้องที่มีความ เจริญมากขึ้นเป็นลำดับจากการลงพื้นที่สำรวจในชุมชนพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกผักและปลูก พืชสมุนไพรเป็นจำนวนมาก เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ใบกระเพรา ใบมะกูด พริก หอม ข้าพเจ้าและกลุ่มU2T ตำบลละหานทราย จึงมีความคิดเห็นตรงกันว่าควรนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปให้เป็น ผลิตภัณฑ์ และ ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์คือการนำสินค้า วัตถุดิบหรือบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ มาแปรรูปให้เกิดความแตกต่างจากเดิมเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนใน อนาคต เช่น การเพิ่มยอดขายจาก Packaging การแปรรูปเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ โดยได้นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและด้านการปฏิบัติมาใช้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าให้กับสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดรายได้ จึงนำเสนอการนำสมุนไพรมาทำสมุนไพรใก่ กรอบและน้ำพริกมะม่วงไกฉีก โดยทีมงาน U2T ตำบลละหานทราย ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดูน่า ทานและมีรสชาติที่ดีเก็บไว้ได้นานขึ้น สามารถขายได้จริงโดยสินค้าของเราจัดจำหน่ายทั้งตลาด ในชุมชนและออนไลน์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมุนไพรไก่กรอบ และน้ำพริกมะม่วงไก่ฉีกจะเป็นที่ รู้จักของตำบลละหานทราย

วันที่ 6-9 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ECT WEEK

  1. บทบาทหน้าที่ของศส. ปชต
  2. วิถีชีวิตที่สอดคล้องกับประชาธิปไตย
  3. ผู้แทนทางการเมืองที่ประชาชนต้องการ
  4. การดำเนินชีวิตที่สอดคล้องการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณประทาน ศส.ปชต.ทีมงานครู กศน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ ชาวบ้านในตำบลละหานทราย ที่ท่านมีความยินดีอย่างยิ่ง อำนวยความสะดวกและพร้อมที่จะให้ ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

ข้าพเจ้าและสมาชิกทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลละหานทรายอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมจัดบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลละหานทรายในงานมหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพจากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบลภายใต้โครงการU2T for BCG