ดิฉันนางสาววันชนก สุทินรัมย์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG(U2T for BCG) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำหน้าที่รับผิดชอบตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนกันยายนนี้ทางทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสังได้เริ่มรับออเดอร์และทำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย ดำเนินกิจกรรม ETC WEER และการออกบูธจำหน่ายสินค้าโดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 5 กันยายน 2565 ออกซื้อวัตถุดิบและเริ่มทำกิมจิเพื่อจัดส่งตามออเดอร์ที่ได้รับ

   

   

5-9 กันยายน 2565 ดำเนินกิจกรรม ECT WEER ลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยร่วมมือกันกับคณะศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)ประจำตำบลกระสัง โดยการลงพื้นที่พูดคุย สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดในกิจกรรม และนำมาสรุปร่วมกันกับครูประจำกศน.ตำบลกระสัง

   

   

15-18 กันยายน 2565 ออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประจำตำบลที่งาน U2T for BCG BRU Fair ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์