โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

ข้าพเจ้านางสาวณัฐสินี จันทร์ภิรมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานประจำ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : MS10-2 การผลิตไข่สาวหลงและกัมมี่ฟรุ้ตเจลลี่&การผลิตบรรจุภัณฑ์และโลโก้ผลิตภัณฑ์ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน

-จากการลงพื้นที่ทดลองทำไข่สาวหลงพร้อมกับกลุ่มแม่บ้านในเดือนสิงหาคมแล้ว ในเดือนกันยายนได้มีการจัดอบรมการทำไข่สาวหลงให้กับกลุ่มแม่บ้านและประชาชนที่สนใจ ได้มาทดลองทำไข่สาวหลงด้วยตัวเอง

-ในส่วนของกัมมี่ฟรุ้ตเจลลี่ก็ได้มีการจัดอบรมการทำกัมมี่ฟรุ้ตเจลลี่โดยวิทยากรที่มีความรู้ในด้านนี้ ผู้ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จะเป็นประชาชนที่สนใจ และผู้ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ได้ลงมือทำกัมมี่ฟรุ้ตเจลลี่ด้วยตัวเอง และได้นำกับไปกินที่บ้านด้วย

วันที่ 5-9 กันยายน 2565 จะเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรม “ECT WEEK” โดยทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหลักของ U2T หรือประชาชนทั่วไป ในระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 โดยดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างคุณภาพ

วันที่ 11 กันยายน 2565 ได้มีการลงพื้นที่ทำไข่สาวหลงและกัมมี่ฟรุ้ตเจลลี่ เพื่อนำไปจำหน่ายที่บูธ ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จาก 152 ตำบล ในวันที่ 14-18 กันยายน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยจะนำผลิตภัณฑ์ไปตั้งขายที่หน้าบูธของแต่ละตำบล

วันที่ 12 กันยายน 2565 ได้เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ Shopee Marketplace สำหรับโครงการ U2T for BCG

ทางผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้เบื้องต้นในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์และการลงขายของในแอป Shopee รวมถึงกลยุทธ์การขายและการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดจำหน่ายสินค้า

วันที่ 14 กันยายน 2565 ได้มีการผลิตสินค้าเพิ่มเพื่อให้เพียงพอในการวางจำหน่ายที่หน้าบูธ โดยจะมีการนำผลิตภัณฑ์ใส่บรรจุภัณฑ์  เพื่อให้มีความสวยงามและดึงดูดน่าสนใจมากขึ้น

วันที่ 15-18 กันยายน 2565 ได้มีการออกบูธงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้า เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์

สรุป ในเดือนกันยายนได้มีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่บูธ และมีการเปิดร้านใน SHOPEE โดยจะมีการลงขายสินค้าอย่างต่อเนื่อง และจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป