โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

ข้าพเจ้านายณัฐวุฒิ สุขสมจิตต์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานประจำ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : MS10-2การผลิตไข่สาวหลงและกัมมี่ฟรุ้ตเจลลี่ & การผลิตบรรจุภัณฑ์และโลโก้ผลิตภัณฑ์ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน

-จากการลงพื้นที่ทดลองทำไข่สาวหลงพร้อมกับกลุ่มแม่บ้านในเดือนสิงหาคม พบว่าการทำไข่สาวหลงด้วยกรรมวิธีการพอกดินปลวกคู่กับสมุนไพรนั้นตอบโจทย์ความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งผู้ผลิตมีแนวคิดในการนำสมุนไพรที่มีอยู่ในตำบลโนนดินแดงมาพัฒนาและต่อยอด หรือแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยการนำเครือสาวหลงมาเป็นวัตถุดิบหลักในการทำไข่พอกนั้นจะทำให้ไข่พอกมีความหอมและความละมุนที่เพิ่มขึ้นทั่งนี้ยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและเกลือไอโอดีน และได้มีการอบรมการทำไข่สาวหลงให้กับประชาชนผู้ที่สนใจได้มาร่วมลงมือทำไข่สาวหลงด้วยตนเอง

-ในส่วนของกัมมี่ฟรุ้ตเจลลี่นั้นได้มีการอบรมการทำกัมมี่ฟรุ้ตเจลลี่ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจ โดยจะมีวิทยากรที่มีความรู้ในด้านนี้มาให้ความรู้และบอกวิธีการทำ ผู้ผลิตได้มีการนำผลไม้ที่มีอยู่ในโนนดินแดงมาแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นผลไม้ตามฤดูกาลที่สามารถหาได้ในตำบลโนนดินแดงจากการผลิตนั้นพบว่ากัมมี่ฟรุ้ตเจลลี่ สามารถนำผลไม้หลายชนิดมาทำกัมมี่ฟรุ้ตเจลลี่ ซึ่งในตำบลโนนดินแดงมี เสาวรสที่หวาน และมะนาวที่น้ำเยอะ เหมาะกับการทำฟรุ้ตเจลลี่ดังนั้น ผู้ผลิตจึงนำทั้งสองชนิดนี้ มาเป็นส่วนผสมหลักในการทำกัมมี่ฟรุ้ตเจลลี่ ทำให้กัมมี่ฟรุ้ตเจลลี่มีรสเปรี่ยวอมหวานเหมาแก่การรับทานเป็นของทานเล่นทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ในวันที่ 5-9 กันยายน เป็นโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ECT ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่พร้อมกับคณะกรรมการ ศส.ปชต  โดยได้ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชนถึงหลักการนำประชาธิปไตยมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงการสอบถามอาชีพในครัวเรือน และแนวทางการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรู้และความเข้าใจในหลักการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

ในวันที่11 กันยายน 2565 ได้มีการลงพื้นที่ทำไข่สาวหลงและกัมมี่ฟรุ้ตเจลลี่ เพื่อนำไปจำหน่ายที่บูธ ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR”มหกรรมจำหน่ายสินค้า จากการลงพื้นที่เพื่อผลิตสินค้าเพื่อเปิดบูธ พบว่ามีวัตถุดิบพร้อมสำหรับการผลิตและสามารถผลิตเพื่อจัดจำหน่ายไปยังมหกรรมการขายสินค้าได้ ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้มีการเริ่มผลิตและสต็อกสินค้าเพื่อนจัดจำหน่าย

วันที่ 12 กันยายน 2565 ได้เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ Shopee Marketplace สำหรับโครงการ U2T for BCG จากการเข้าร่วมอบรมออนไลน์ Shopee Marketplace ทางผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้เบื้องต้นในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์และการลงขายของในแอป Shopee รวมถึงกลยุทธ์การขายและการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดจำหน่ายสินค้า

วันที่ 14 กันยายน 2565 ผู้ปฏิบัติงานได้มีการผลิตสินค้าหรือเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดมหกรรมสินค้า ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้มีการผลิตทั้งไข่สาวหลงและกัมมี่ฟรุ้ตเจลลี่รวมถึงบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อพร้อมวางขาย

วันที่ 15-18 กันยายน 2565 ได้มีการออกบูธงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้า เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์

จากการปฏิบัติงานในเดือนกันยายนที่ผ่านทำให้ทางผู้ปฏิบัติงานทราบถึงวิธีการและกระบวนการการผลิต และอัตรากำลังการผลิตสินค้าเพื่อที่จะประเมินและสามารถควบคุมปริมาณการผลิตได้และสามารถบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ได้ อีกทั้งได้ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อตอบสนองนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ECT เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ ทั้งนี้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนหรือนโยบายที่วางเอาไว้ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามที่วางแผนเอาไว้