ดิฉันนางสาวอมิตตา ลาสกุล ผู้ปฎิบัติงานประเถทบัณฑิต MS05-1 คณะวิทยาการจัดการ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 

จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้เกิดจากสมาชิกภายในกลุ่มได้มองเห็นถึงปัญหาของเกษตรกรในชุมชนเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของผลิตผลทางการเกษตรแต่ความต้องการของผู้บริโภคลดลงจึงมีการระดมความคิดศึกษาข้อมูลที่จะช่วยบรรเทาปัญหาหรือแก้ไขอย่างตรงจุดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงได้เกิดเป็นผลไม้แปรรูปภายใต้ชื่อ “หมากไม้” หมากไม้คือการนำผลิตผลทางเกษตรเช่นผลไม้ที่มีความโดดเด่นหรือสายพันธ์เฉพาะของชุมชนมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการแปรรูปหรือการถนอมอาหารที่สามารถดึงดูดลูกค้าและสามารถสร้างทั้งรายได้และเป็นที่รู้จักกับชุนชนและมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อหลักในการเผยแพร่สินค้าในวงกว้างทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคือเป็นที่รู้จักในระดับต่างประเทศ

การดำเนินการประจำเดือนกันยายนมีการนำเสนอผลการพัฒนาสินค้าเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนและมีความแม่นยำมากที่สุดเพื่อที่จะได้ส่งออกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สู่ภายนอกหรือสู่ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ มีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจและบันทุกข้อมูลประจำตำบลผ่านระบบจัดเก็บข้อมูล U2Tขั้นตอนแรกในการดำเนินการ มีการประชุมของสมาชิกและวางแผนเพื่อแบ่งงาน เช่น จัดแบ่งเขตตามหมู่บ้านภายในตำบลเพื่อลงสำรวจเก็บข้อมูลและได้รับเชิญจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ให้มีการนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายสู่ตลาด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากเนื่องจากเราสามารถขยายหรือกระจายทั้งกลุ่มลูกค้าและเป็นการสร้าง brand awareness ซึ่งจะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการวิเคราะห์การพัฒนาผลิตภัณฑ์

หลังจากพัฒนาตามที่วางแผนไว้ได้มีการทดสอบสินค้าผ่านประชาชนภายในตำบลโดยการนำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างมาทดลองชิม

เก็บข้อมูล นำคำติชมเรื่องรสชาติ รูปร่าง รูปแบบผลิตภัณฑ์ อื่นๆเพื่อนำมาดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนให้ตรงตามคำจากประชาชน

ขั้นตอนถัดมาคือการพัฒนาสินค้าให้พร้อมนำจำหน่ายและตรงตามหรือใกล้เคียงสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด

หลังจากพัฒนาเรียบร้อยจึงนำสิ้นค้าทดสอบอีกครั้งโดยครั้งนี้จะเป็นการจำหน่ายสินค้าก่อนการว่างจำหน่ายจริง ทดสอบโดยการเผยแพร่แบนด์ดิ้งให้กับสินค้าโดยการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้า

หลังจากทดสอบสินค้าและเริ่มเริ่มรู้จักลูกค้าให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ถ้าหากความต้องการมีเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆเพิ่ม

ถ้าหากผลิตภัณฑ์ได้รับการตอบรับตามที่คาดหมายไว้ หลังจากนั้นจะมีการสำรวจตลาดคู่แข่ง เพื่อนำมาปรับปรุงหรือพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในครั้งถัดไป

ขั้นตอนหลังจากสำรวจตลาดคู่แข่งแล้ว คือการคิดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อลดคู่แข่งทางตลาด

นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาวางจำหน่ายตามท้องตลาดในราคาที่สามารถจับต้องได้และมีการหมุนเวียนสินค้าเพื่อดึงดูดและมอบความหลากหลายให้กับลูกค้าซึ่งเป็นการสร้างความพึงพอใจ

หลังจากนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ตามฤดูกาลของผลไม้ภายในตำบล

ทดสอบความพึงพอใจของลูกค้าภายในตำบลหรือตำบลต่างๆที่ได้วางจำหน่ายสินค้าเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าดึงดูดและเป็นที่ยอมรับมากที่สุด


ข้อสรุปของการดำเนินงานในเดือนกันยายนเป็นอย่างราบรื่นในส่วนของสมาชิกสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลให้เกิดผลลานที่มีคุณภาพในเรื่องของผลิตภัณฑ์ได้มีการวางแผนการดำเนินการในเดือนถัดไปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น