ข้าพเจ้า นางสาวอังคนาง นุเรศรัมย์
ประเภทบัณฑิต
ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร MS15-2 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

กิจกรรม ECT WEEK เป็นกิจกรรมที่ กกต.ร่วมดำเนินกิจกรรมกับ U2T โดยให้ U2T ได้ทำงานร่วมกับ ศส.ปชต.ในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเสริมสร้างพลเมืองคุณภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ถือเป็นการพัฒนาด้าน Social Literacy แก่ U2T และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ตำบลป่าชันและได้พูดคุยกับ นายซัว  สุดเสียงสังข์  ประธานศส.ปชต. /นางกุสุมา   ดวงกระจาย เป็นเลขาศส.ปชต และประชาชนในชุมชน พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ประเด็นต่างๆ เช่น เรื่องบทบาทหน้าที่การดำเนินงาน ศส.ปชต ระบอบประชาธิปไตยในชุมชน การเป็นพลเมืองที่ดี ลักษณะตัวแทนพรรคการเมืองที่ต้องการและเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นต้น สรุปได้ว่าประธานเเละสมาชิก ศส.ปชต. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองดี เเละสามารถให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตย การเป็นพลเมืองที่ดี และเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวันเเก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี

 

ตำบลป่าชันถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบรูณ์เเหล่งหนึ่งของบุรีรัมย์ จึงได้ทำการลงพื้นทำกิจกรรม TCD ซึ่งกิจกรรม TCD  ถือเป็นหัวใจสำคัญในการวางแผน การบริหารจัดการ ทั้งยังเป็นการวางแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจเรื่อง พืช สัตว์เลี้ยง แหล่งน้ำ ร้านอาหาร เกษตรกร ที่พัก/โรงแรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชนตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และบันทึกข้อมูลสรุปผล

เเละในส่วน ผลิตภัณฑ์ของชุมชนป่าชันที่นำมาพัฒนานั้น หลังจากทดลองทำมีการปรับปรุง ดังนี้ กะหรี่ปั๊บไส้มัลเบอรี่  ทดลองทำแล้วรสชาติหวานกลมกล่อม/อร่อย ถือว่าผ่านได้ตามที่วางไว้ และ รูปทรงกะหรี่ปั๊บ ลองทำเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น รูปหัวใจ รูปทรงกระบอก เป็นต้น ปรากฏว่า ใช้เวลาในการปั้นนานกว่ารูปทรงเดิม รูปทรงขนมแบบเดิมจะดีกว่า ส่วนธัญพืชอบกรอบ  จากที่ทดลองทำโดยในหนึ่งถุง จะใส่ กล้วยเบรกแตก มันม่วงเบรกแตก มันเหลืองเบรกแตก เผือกเบรกแตก และถั่วธัญพืช ลงไปอยู่ในถุงเดียวกัน รสชาติอร่อยและดูหลากหลายมากขึ้น  เมื่อรสชาติทั้งสองผลิตภัณฑ์ตรงตามที่วางไว้แล้ว จึงแพ็คขนมออกบูธวางขาย ถือว่าผลตอบรับดี เป็นไปตามที่วางไว้

กิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) ที่มีขึ้น ข้าพเจ้าและทีมงานตั้งใจทำและดำเนินการได้เสร็จสมบรูณ์ตามที่วางแผนไว้ ขอบคุณโครงการดีๆนะคะ