การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ( U2T for BCG)
นางสาวชลันธร แหร่มพงษา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกว่าน

 

วันที่ 5 – 9 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและทีมงาน U2T ตำบลโคกว่านได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมลงพื้นที่ ภายใต้ชื่อ “ECT Week” โดยได้ทำงานร่วมกับกรรมการ ศส.ปชต.ในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเรื่องใกล้ตัว วิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน ผู้แทนที่พึงประสงค์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต โดยดำเนินการผ่านกระบวนการศึกษาชุมชน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาด้าน Social Literacy แก่ U2T และประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งศึกษาและทดสอบความรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพผ่านแอปพลิเคชัน Civic Education

วันที่ 1-3 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและทีมงาน U2T ตำบลโคกว่านได้ร่วมกันลงพื้นที่เก็บข้อมูล TCD  ที่ยังไม่ได้เก็บ โดยลงพื้นที่ไปยัง หมู่1 บ้านโคกว่าน หมู่2 บ้านโคกสระ หมู่3 บ้านหนองถนน  และหมู่4 บ้านสมจิต เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น และแหล่งน้ำประจำท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 15-18 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกิจกรรมจำหน่ายสินค้า (U2T market fair) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ได้รับมอบหมายให้ออกบูธเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในงานซ้อมรับปริญญาของบัณฑิต

จากการปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลโคกว่าน ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงวิถีชุมชน วิถีชีวิตการเป็นอยู่ การทำอาชีพของประชาชนในตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  รวมไปถึงการเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนในรูปแบบใหม่ให้มีความทันมัย น่าสนใจและเป็นที่รู้จักทางตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมรายได้ให้ชุมชนต่อไป