ข้าพเจ้านางสาวชนัดดา สมสะอาด ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างประจำตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานของตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2565 โดยดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระยาสารท และไข่เค็มผง ในรูปแบบแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย น่ารับประทาน พกพาง่าย และมีการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางสารอาหาร และเก็บรักษาได้นานยิ่ง เพื่อพัฒนาให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะกับการซื้อขายเป็นของฝาก สร้างรายได้มากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล TCD ต่อจากเดิมให้แล้วเสร็จและครบถ้วย จากการสำรวจข้อมูลจึงทำให้เห็นว่าในตำบลโคกว่านนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ พื้นส่วนใหญ่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวมีความร่มรื่น มีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรทำไรทำนา ปลูกผักเลี้ยงสัตว์ ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันบรรจุผลิตภัณฑ์ใส่แพ็คเกจให้อาจารย์ประจำตำบลตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์รูปแบบ ปริมาณการผลิต และความสวยงามของผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาต่อไป

 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ข้าพเจ้าและตัวแทนผู้ปฏิบัติงานบางส่วนได้รับมอบหมายจากอาจารย์ให้ทดลองทำข้าวทิพเพื่อนำมาพัฒนาและเพิ่มมูล่ค่าให้ผลิตภัณฑ์ แต่เนื่องจากข้าวทิพนั้นมีสูตรที่ไม่ตายตัว จึงยังไม่สามารถค้นพบสูตรที่ดีได้ทางผู้ปฏิบัติงานจึงค้นหาและพัฒนาในด้านอื่นต่อไป

มื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินกิจกรรม ECT WEEK เข้าพบกรรมการ ศส.ปชต.ณ ที่ทำการ ศศ.ปชต.และให้กรรมการ ศส.ปชต.พาลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ถึงการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง บทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต.รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเคลือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้าน สอดคล้องกับหลักปัญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่อย่างไร และนำข้อมูลที่ได้มาสรุปผลลงในแบบรายงานและส่งใบรายงานให้ทางอาจารย์ กศน. ส่งให้ทาง กกต.จังหวัด

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกับอาจารย์ประจำตำบลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อพัฒาแพ็คเกจ และวางแผนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เนื่องจาก วันที่15-18 กันยายน 2565 จะมีการซ้อมรับปริญญาของบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเพิ่มยอดขายคณะอาจารย์ได้มีการวางแผนให้ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกิจกรรมจำหน่ายสินค้า โดยการออกบูธจำหน่ายสินค้า

เมื่อวันที่ 12 – 13 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันบรรจุผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีสินค้าในการวางขายที่เพียงพอสำหรับ ออกบูธจำหน่ายในวันที่15-18 กันยายน 2565 และเพียงพอสำหรับจำหน่ายช่องทางออนไลน์อีกด้วย

 

เมื่อวันที่ 15-18 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกิจกรรมจำหน่ายสินค้า (U2T market fair) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ได้รับมอบหมายให้ออกบูธเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในงานซ้อมรับปริญญาของบัณฑิต

 

จากการปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลโคกว่าน ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงวิถีชุมชน วิถีชีวิตการเป็นอยู่ การทำอาชีพของประชาชนในตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  รวมไปถึงการเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนในรูปแบบใหม่ให้มีความทันมัย น่าสนใจและเป็นที่รู้จักทางตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมรายได้ให้ชุมชนต่อไป