ข้าพเจ้านางสาวฟาริดา ราชภักดี ปฏิบัติงานประเภทบุคคลในตำบล ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ MS10-2

ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

 

         

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ได้มีการนัดประชุม

 • การออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ ราคาต้นทุน
 • การจดทะเบียนวิสาหกิจ
 • ต้นทุนคำนวณไว้แล้ว
 • การตลาดเรื่อมจากตลาดชุมชน

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 อ.ฤทัยภัทรเปิดประชุม

 • บรรจุภัณฑ์ให้ใช้คำว่าไข่สาวหลง โดยให้การบ้านไปคิดว่าจะใช้ชื่อกลุ่มอะไร
 • โลโก้อะไร

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 อ.นลินทิพย์ อ.จตุพร อ.ฤทัยภัทร ประชุมเรื่อง

 • การทำ TCD
 • การทำบัญชี
 • การตลาด

การทำงานใน 3 เดือน ช่วยพัฒนายอดขายโดยหากลุ่มชาวบ้านที่ทำอยู่แล้ว ผลิตภัณฑ์มี 2 ชนิด

 1. ไข่สาวหลง (ฝึกการคำนวณต้นทุนและจะไม่ซื้อของตุนไว้เยอะ)
 2. กัมมี่จะอบรมวันที่ 29 ส.ค. 65 และจะต้องคำนวนต้นทุนด้วย และรับผิดชอบการขายคนละเท่า ๆ กัน
 3. การเตรียมงานความรับผิดชอบในวันที่ 29 ส.ค. 65
 • การลงทะเบียนและการจัดเบรก = ฟาริดาและคุณแม่
 • จัดสถานที่ เขียนสูตร จัดโต๊ะ = ธชกาญจน์, ณัฐวุฒิ
 • อุปกรณ์ในครัว ถังน้ำแข็ง = กิ่งกาญจนา, นงลักษณ์
 • พิมพ์กัมมี่ = ออมสิน จัดซื้อรวม 5 กลุ่ม
 • วัตถุดิบ ผลไม้และต้มน้ำสมุนไพร (มะนาว, เสาวรส, กระเจี๊ยบ, สาวหลง) = ศรัญญา, คัทรียา
 • อาหารกลางวัน = ปิยนุช
 • ถ่ายภาพ+วิดิโอ = ณัฐสินี

และจะมีการขายสินค้ามี่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในวันที่ 14-18 ก.ย. 65

 • อ.จตุพรนัดณัฐวุฒิและณัฐสินี คุยเรื่องแพ้คเกจ โลโก้วันที่ 25 ส.ค. 65
 • นัดทำไข่พอกสาวหลงเวลา 00 น. ที่บ้านศรัญญา

วันที่ 27-29 สิงหาคม 2565

ลงพื้นที่หมู่8 ในการลงมือทำไข่พอกสาวหลงและอบรมการทำกัมมี่โดยมีวิทยากรมาอบรม มีทีมงาน + ประชาชนตามแผนงานที่กำหนดไว้แล้ว

 • มีการลงมติว่าจะใช้ชื่ออะไรในการจดทะเบียน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน   “ บ้านสมุนไพรโนนดินแดง

มีการวางแผนว่า

 • วันที่ 10 ก.ย. 65 ภาคประชาชนเตรียมวัตถุดิบเพื่อทำไข่พอกสาวหลง 5 แผง ไม่รวมบัณฑิต
 • วันที่ 11 ก.ย. 65 พร้อมกับทุกคนมาพอกไข่และทำกัมมี่ที่ หมู่ 8 เพื่อขายที่มหาวิทยาลัยในวันที่ 14-18 ก.ย. 65

 

วันที่ 5-9 กันยายน 2565

ปฏิบัติในพื้นที่ ECT WEEK เข้าพบกรรมการ ศส.ปชต.

 1. ได้พบครูกศน. เพื่อวางแวนลงพื้นที่ปฏิบัติงานที่ หมู่ 4 และได้ผ่านการศึกษาหลักสูตร แบบทดสอบ หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ทางออนไลน์ ผ่านทางแอปพลิเคชัน Civic Education.
 2. รายชื่อคณะกรรมาการ ศส.ปชต. ที่ร่วมให้ข้อมูล
 • นายชัยยศ พุ่มพวง
 • นางภาน พิมพ์วงศ์
 • นายวิทยา สว่างเนตร
 • นายหนูเล็ก ดาวไธ
 • น.ส.นันท์นภัส ตะราษี
 • น.ส.กนิษฐา พิสพล
 1. ประเด็นที่ลงพิ้นที่เก็บข้อมูล
  • บทบาทและหน้าที่การดำเนินงานของศส.ปชต.ร่วมกับการขับเคลื่อน และการสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
 • มีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง
 • ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย
  • การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านมีความสอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตยหรือไม่ อย่างไร
 • มีการลงมติต่าง ๆ ในหมู่บ้าน
 • วางนโยบายร่วมกับมีการพัฒนาโดยเรียงลำดับก่อนหลัง
  • การเข้ามามีส่วนร่มทางการเมืองโดยการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกระดับและลักษณะของผู้แทนทางการเมืองที่ประชาชนต้องการมีลักษณะอย่างไร
 • อยากได้ผู้แทนที่สุจริต โปร่งใส เข้าถึงประชาชน
 • ขยัน จริงใจ มีคุณธรรม
  • การดพเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ อย่างไร
 • ปลูกผักปลอดสารพิษกินเอง เหลือขาย
 • แปลรูปอาหาร เช่น กล้วยฉาบ กล้วยตาก
 1. ปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่
 • ปัญหาดินฟ้าอากาศ
 1. ข้อเสนอแนะ
 • ไม่มี