ข้าพเจ้านาย จักรชัย แซ่เอี้ยว และสมาชิกในกลุ่มได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลการลงพื้นที่   ECT Week

           ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานและประสานงานเครือข่ายในการพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งระดับตำบลของพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตยในรูปคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในชุมชนได้ในทุกรูปแบบ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อันเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในระยะยาวอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

 

การออกบูธในงาน “U2T for BCG BRU FAIR”

            วันพฤหัสบดีที่ 15-18 กันยายน พ.ศ. 2565 ทางกลุ่มผู้ปฎิบัติงานได้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เข้าร่วมกิจกรรม ” ชม ชิม ช้อป แชร์” ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG ตำบลเราก็ได้นำผลิตภัณฑ์ไปขายในงานเช่นกัน