สวัสดีคะ ดิฉันนางสาวจิรัชยา ได้ทุกทาง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  MS15-2 คณะวิทยาการจัดการ  ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ลงพื้นที่ เก็บข้อมูล TCD เพิ่มเติมเพื่อให้ครบตามจำนวนที่กำหนด  และอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ จาก application CIVIC EDUCATION

5-9 กันยายน 2565  ดำเนินกิจกรรม ECT WEER ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีการร่วมมือกันระหว่างครูประจำกศน.ตำบลป่าชัน กับสมาชิก U2T ตำบลป่าชัน ได้ติดต่อประสานงานกับทางกศน.ตำบลป่าชัน และลงพื้นที่สำรวจ สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดในกิจกรรม  มีการพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต. การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านมีความสอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตยอย่างไร สอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านในชุมชนเรื่องประชาธิปไตย และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                

         หลังจากที่สำรวจเก็บข้อมูล สมาชิก U2T ตำบลป่าชัน ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อทำสรุปรายงานผลจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในสัปดาห์ ECT WEEK และส่งแบบรายงานสรุปผลการลงพื้นที่ให้กับกรรมการและเลขานุการ ศส.ปชต. หรือ ครู กศน.ตำบลป่าชัน

14-18 กันยายน 2565 มหกรรมจำหน่ายสินค้า U2T for BCG BRU FAIR เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ทีมตำบลป่าชันได้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมนี้ โดยนำสินค้าที่ได้พัฒนามาแสดง จัดจำหน่าย มีการประชุมออนไลน์เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อทำยอดให้ได้ตามที่โครงการกำหนด