โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ของตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากวัตถุดิบธรรมชาติที่มีในพื้นที่ตำบลสตึก และเป็นภูมิปัญญาของคนในพื้นที่เพื่อนำมาสร้างรายได้และความสามัคคี

ผลิตภัณฑ์ที่ตำบลสตึก อำเภอสตึก ได้จัดขึ้นมี3ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ชาใบหม่อนอบแห้ง ปลาส้ม และดักแด้ทรงเครื่อง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของคนในพื้นที่

คือการเชื่อมโยงแหล่งความรู้ในท้องถิ่นและชุมชนมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านเทคนิคการผลิตที่เกี่ยวข้อง  มีการเสริมสร้างความรู้ ทักษะและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์  OTOP  ให้มีความโดดเด่น  มีคุณภาพมาตรฐานพร้อมที่จะจำหน่ายทั้งในตลาดภายในและตลาดต่างประเทศได้ ที่สำคัญผลิตภัณฑ์นั้นยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์  และอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างเด่นชัด