ข้าพเจ้า นางกิ่งกาญจนา อินทรสังข์ ปฏิบัติงานภาคประชาชน ในเขตตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ MS10-2

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG)

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2565

ได้มีการนัดประชุมสมาชิกลุ่ม เรื่องบรรจุภัณฑ์และโลโก้ผลิตภัณฑ์

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

มีการประชุมสมาชิกกลุ่มอีกครั้ง เรื่องการลงพื้นที่อบรมการทำกัมมี่ฟรุตเจลลี่ให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยได้มอบหมายงานและแบ่งหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนตามความถนัดและเห็นสมควร

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

ลงพื้นที่ ณ ศาลาประชาคม หมู่ 8 เพื่อจัดการอบรมการทำกัมมี่ฟรุตเจลลี่สาวหลงให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่สนใจ โดยมีคณะอาจารย์และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาให้ความรู้ในครั้งนนี้ด้วย

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2565

ได้ลงพื้นที่ในตำบลโนนดินแดง เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในการทำ TCD ให้ได้ครบตามเป้าหมายที่กำหนด

วันที่ 5-9 กันยายน 2565

ปฏิบัติในพื้นที่ ECT WEEK เข้าพบกรรมการ ศส.ปชต. เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างพลเมืองคุณภาพ และได้ผ่านการศึกษาหลักสูตร แบบทดสอบ หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ทางออนไลน์ ผ่านทางแอปพลิเคชัน Civic Education

 

วันที่ 10 กันยายน 2565

ผู้ปฏิบัติงานภาคประชาชนได้เตรียมวัตถุดิบเพื่อทำไข่สาวหลง ได้แก่ อัญชัน, ฝางแดง, ใบเตย, ขมิ้น, สาวหลง และกัมมี่ฟรุตเจลลี่สาวหลง ได้แก่ เสาวรส, กระเจี๊ยบ, มะนาว, อัญชัน เป็นต้น

                                     

วันที่ 11 กันยายน 2565

ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาคประชาชนและภาคบัณฑิตลงมือผลิตไข่สาวหลงและกัมมี่ฟรุตเจลลี่สางหลงเพื่อจำหน่ายในงาน “ U2T For BCG BRU FAIR ” และงานรับปริญญาที่ มรภ.บร.

วันที่14-18 กันยายน 2565

ออกงาน “ U2T For BCG BRU FAIR ” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล 152 ร้านค้า ภายใต้โครงการ U2T For BCG  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป