กระผม นาย กิจจาประจันบาล ผู้จ้างงานประเภท ประชาชนตำบล ลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2565 มีดังนี้

วันที่ 3 กันยายนลงพื้นที่บ้านบุหมู่ 11 ตำบลลำดวน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เทคนิคในการถ่ายภาพผ้าไหม เพื่อจำหน่าย ทางโซเชียล ทั้งนี้ได้ร่วมพูดคุยปรึกษา ถึงปัญหาและอุปสรรคในการทอผ้าไหมของชาวบ้าน ซึ่งพบว่า กลุ่มชาวบ้านที่ทอผ้าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุโดยส่วนมาก ความสามารถหรือศักยภาพในการทอผ้าอาจจะลดน้อยลง เนื่องจากเป็นงานที่มีความปราณีต และต้องใช้สายตาเป็นอย่างยิ่ง
โดยทาง U2T ตำบลลำดวนได้ออกแบบลายผ้ามัดหมี่แบบใหม่ เพื่อ ให้ชาวบ้านได้นำมาทอเป็นลาบผ้าที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในชุมชนลำดวนพร้อมร่วมกันตั้งชื่อลายผ้าด้วย

วันที่ 8 กันยายนลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ณ ศาลาบ้านกระเจาร่วมกับกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยแก่ชาวบ้าน ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำรายงานสรุปผล จากการลงพื้นที่ในประเด็นดังนี้

1บทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชตรวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน
2การดำเนินประจำวันของชาวบ้าน มีความสอดคล้อง กับวิถีประชาธิปไตย หรือไม่ชีวิต
3การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกระดับ ลักษณะของผู้แทนทางการเมืองที่ประชาชนต้องการ ควรมีลักษณะอย่างไร
4 การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้าน มีความสอดคล้อง กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่

วันที่ 15-18 กันยายนร่วมกิจกรรมจัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า ที่แต่ละตำบลได้พัฒนาขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์