BURIRAM RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : BRU2T

ชื่อบทความ U2T for BCG MS19-2 โครงการการสื่อสารในการออกแบบลวดลายผ้าพื้นบ้าน ตำบลหลักเขต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจชุมชน

หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ

: อาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลา

ชื่อเจ้าของบทความ นายเฉลิมวุฒิ วิชัยรัมย์        ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติการ ประเภทประชาชน

กระผม นายเฉลิมวุฒิ วิชัยรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน MS19-2 ตำบลหลักเขต จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมโครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การปฏิบัติงานในโครงการฯ

กิจกรรมที่ 1 วันที่ 26 สิงหาคม 2565 จากการลงพื้นที่หมู่ 8 บ้านเขตสามัคคี เพื่อสรรหาคนมัดลายผ้าด้ายลายใบหม่อน โดยจากการสรรหาผู้มัดด้าย คือป้าคูณและป้าพวนเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับวัสดุที่ต้องใช้ในการมัดผ้าด้าย เช่น เชือกฟาง สีย้อมด้าย เส้นยืนผ้าด้ายและฟืมทอผ้า เป็นต้น

 

กิจกรรมที่ 2 วันที่ 29 สิงหาคม 25665 ประชุมออนไลน์วางแผนลงพื้นที่ติดตามผลผลิต โดยจะลงพื้นที่วันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน และสำรวจบริบทชุมชนในตำบลหารายชื่อผู้ทอผ้าไหมหรือผ้าด้ายของทุกหมู่บ้าน โดยจากการสำรวจแล้วหมู่ที่กระผมรับผิดชอบ คือบ้านเสม็ด หมู่ 8 9 และ 14 สรุปได้ว่า ไม่พบผู้ทอผ้าไหมหรือผ้าด้าย

          กิจกรรมที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึง วันที่ 2 กันยายน ติดตามผลการผลิตผ้าด้ายที่บ้านเขตสามัคคี หมู่ 8 เทศบาลตำบลหลักเขต จังหวัดบุรีรัมย์

          

          กิจกรรมที่ 4 วันที่ 2 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ไปรับผลิตภัณฑ์ผ้าด้ายในชุมชนที่บ้านป้าคูณและป้าพวน บ้านเขตสามัคคี หมู่ 8 และบ้านประชาสรร หมู่ 14

          

          กิจกรรมที่ 5 วันที่ 9 กันยายน 2565 เข้าร่วมประชุมออนไลน์ประเด็นค่าใช้จ่ายในการซื้อผ้าด้ายและวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่นผ้าทอ 400 บาท ค่าแรง 500 บาทต่อ 4 เมตร ค่าด้ายมัดหมี่ 120 บาท และสีย้อมผ้า 60 บาท รวม 1,160 บาท

          กิจกรรมที่ 6 วันที่ 6 กันยายน 2565 ร่วมแสดงความคิดเห็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าด้ายและผ้าไหม

กิจกกรมที่ 7 วันที่ 9 กันยายน 2565 เข้าร่วมประชุมออนไลน์ประเด็นการคิดต้นทุนและราคาของผลิตภัณฑ์ผ้าด้าย สรุปได้ว่า ผ้าทอ 400 บาท ค่าแรง 500 บาทต่อ 4 เมตร ค่าด้ายมัดหมี่ 120 บาท Package 30 บาท รวม 1,150 บาท จากการเทียบราคาต้นทุนและราคาในตลาด จะได้ราคาขายอยู่ที่ ผืนละ 700 บาท โดย 1 ผืนจะมีความยาว 2 เมตร

          กิจกรรมที่ 8 วันที่ 13 กันยายน 2565 ดำเนินการจัดการอบรมในรูปแบบบรรยาย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ MS19-2 โครงการ การสื่อสารในการออกแบบลวดลายผ้าไหมพื้นบ้านตำบลหลักเขต จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจชุมชน ณ ศาลากลางหมู่ 8 ตำบลหลักเขต อำเภอเมือง จังหัวดบุรีรัมย์

          

          กิจกรรมที่ 9 วันที่ 14-18 กันยายน 2565″  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญ  ” ชม ชิม ช้อป แชร์”   ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ   จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน   เลือกซื้อและชมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ที่บริเวณหน้าอาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น.

จากการกระผมได้เข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการนี้ ได้ทราบถึงบริบทของตำบลหลักเขตว่ามีที่มาของชื่อมาจากหลักเขตโบราณ เป็นหลักแบ่งเขตการปกครองมาตั้งแต่สมัยโบราณของเขมร มีพื้นที่ทั้งหมด 40.264 ตารางกิโลเมตร 25,065 ไร่ มีประชากรทั้งหมด 6,499 คน มีหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรกรรม ทั้งนี้ขอขอบคุณโครงการดีๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และหวังว่าจะมีโครงการดีๆแบบนี้ต่อไป

เฉลิมวุฒิ วิชัยรัมย์ ผู้ปฎิบัติการ