1. Byการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและกระจายรายได้ในชุมชนตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์
    กระผม นายศักดิ์ชาญ โกบรัมย์ ประเภทประชาชน ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดโดยเศรษฐกิจ BCG(u2t for BCG) ประจำเดือน กันยายน 2565 วันที่ 5 กันยายน 2565กระผมและทีมงานตำบลกระสังได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาประชาธิปไตยของตำบลกระสังระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ณศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยประจำตำบลกระสัง
    วันที่ 5 กันยายน 2565 กระผมและทีมงานตำบลกระสังได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์กศนตำบลกระสังเพื่อเข้าพบกับคณะกรรมการ ศส.ปขต เพื่อพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต รวมถึงการขับเคลื่อนและสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชนโดยศึกษารายละเอียดเพื่อได้มีประเด็นสักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในพื้นที่ชุมชนระดมความคิดร่วมกับชาวบ้านเกี่ยวกับประชาธิปไตย
    วันที่ 15-18 กันยายน 2565 กระผมและทีมงานตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ได้นำสินค้ากิมจิและชาหัวไชเท้ามาวางจำหน่ายที่บูธณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตั้งแต่เวลา 9 โมงถึง 18:00 น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการเยี่ยมชมบูธมหกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่ได้พัฒนาขึ้น