นายสุมิตร สกุลเจริญ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ Ms02-1 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน

        วันที่ 5 – 9 กันยายน 2565 สัปดาห์ ECT WEEK ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 8 คน เข้าพบคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ก็พูดคุยถึงบทบาทหน้าที่ของ ศส.ปชต.

ประเด็นลงพื้นที่เก็บข้อมูล

1.บทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส. ปชต. รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน

2.การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านมีความสอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตยหรือไม่

3.การเข้าไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกระดับและลักษณะของผู้แทนทางการเมืองที่ประชาชนต้องการควรมีลักษณะอย่างไร

4.การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่

วันที่ 15-18 กันยายน 2565 กิจกรรมจัดบูธขายผลิตภัณฑ์ของตำบล คณาจารย์เดินเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ประเมินผลิตภัณฑ์ของตำบล