ดิฉัน นางสาวฐาปนี  หงษ์หลง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้จ้างงานของตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) การปฎิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2565

 • วันที่ 6 กันยายน 2565 สัปดาห์ ECT WEEK ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ลงพื้นที่ ศูนย์กศน.ตำบลบ้านปรือ เข้าพบกรรมการ ศส.ปชตเพื่อพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่ และการดำเนินงานของ ศส.ปชตรวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชนโดยศึกษารายละเอียด จากใบความรู้เพื่อได้มีประเด็นซักถามและแลกเปลี่ยนความรู้ การทำงานในพื้นที่ชุมชนและมีการระดมความคิดร่วมกับชาวบ้านเรื่องประชาธิปไตย ลักษณะผู้นำที่ชาวบ้านต้องการ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ประเด็นการลงเก็บข้อมูล
  • บทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ ศส.ปชต. รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจและการสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน
  • การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านมีความสอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตยหรือไม่ อย่างไร
   ระบุตัวอย่างจากการพูดคุย
  • การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกระดับ และลักษณะของ
   ผู้แทนทางการเมืองที่ประชาชนต้องการควรมีลักษณะอย่างไร ระบุตัวอย่างจากการพูดคุย
  • การดำเนินชีวิตประจำวันของชาวบ้านมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
   พอเพียงหรือไม่ อย่างไร ระบุตัวอย่างจากการพูดคุย

      

 • วันที่ 12 กันยายน 2565 ทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ลงพื้นที่กลุ่มสตรีแปรรูปบ้านระกาใต้ หมู่ 10 ตำบลบ้านปรือ เพื่อร่วมกันผลิตผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ได้แก่ มะเฟืองแช่อิ่มอบแห้ง สลิปปิ้งมาร์คนมขมิ้น และบรรจุผลิตภัณฑ์ทั้งสองที่เตรียมไว้ลงบรรจุภัณฑ์พร้อมติดสติ้กเกอร์ 

           

 •    วันที่ 15 กันยายน 2565 ข้าพเจ้าและสมาชิกในตำบลบ้านปรือ ได้นำสินค้ามะเฟืองแช่อิ่มอบแห้งและสลิปปิ้งมาร์คนมขมิ้น มาวางจำหน่าย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เวลา 15.00 น. ณ บริเวณถนนด้านหน้าเวทีราชภัฏภิรมย์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา ประธานโครงการ U2T for BCG ของ อว.ส่วนหน้าจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการฯ เยี่ยมชมบูธมหกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่ได้พัฒนาขึ้นมา