กระผม นายวีรพล ชึรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลีงโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2t for BCG) ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินงานในเดือนสิงหาคม

ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามปัญหาในการทอผ้าลายเอกลักษณ์ดอกลำดวน ที่ชุมชนบ้านบุ และบ้านไทรทอง โดยผ้าขิดที่กลุ่มชาวบ้านบ้านไทรทองทอนั้น มีปัญหา เส้นไหมกระโดด จึงต้องมรการปรับรูปแบบลาย เพื่อให้เนื้อผ้ามีความคงทน และได้ออกเเบบลายผ้าไหมมัดหมี่เพิ่มเป็นทั้งหมด 4 ลวดลาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ กับอาจารย์ และทีมงานผการันดูล วางแผนการดำเนินงานมลงพื้นที่จัดสถานที่เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะ อว.ลงพื้นที่โครงการ U2t for BCG จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วยยกระดับตำบลสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ในวันที่ 14 ลงพื้นที่ตำบลลำดวนร่วมกับทีมงานทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียมเครื่องเสียง เตรียมความพร้อม ณ ศูนย์ศิลปาชีพ ตำบลลำดวน และวัดบ้านลำดวน

วันที่ 15 สิงหาคม ทางคณะอาจารย์และทีมงานตำบลลำดวน ได้ร่วมกันต้อนรับ น.ส นิสากร จึงเจริญธรรม ที่ปรึกษา รมว.อว.และกรรมการบริหารโครงการ U2T และ นาย พันเพิ่มศักดิ์อรุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สป. อว.พร้อมคณะลงพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำการดำเนินโครงการ U2T for. BCG กระผมได้นำเสนอลายผ้าเอกลักษณ์ผการันดูล อธิบายขั้นตอบต่างๆในการทอผ้าไหม และนำชมพิพิธภัณฑ์ผ้าไหม ณ วัดบ้านลำดวน

จากข้อมูลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนตำบลลำดวนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆที่จัดขึ้นนั้นจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับชุมชน รวมถึงการได้เรียนรู้และต่อยอด ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น และเน้นการเสริมองค์ความรู้ให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน