MS03-1 การลงพื้นที่ผลิตสื่อการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม U2T For BCG ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายสุพศิน ช่วงไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

MS03-1 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร วิชัยรัมย์

สำหรับการปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือน กันยายายน 

วันที่ 3 กันยายน กระผมและผู้ปฎิบัติงานประจำตำบลลำดวน ลงพื้นที่มอบลายผ้าไหม ที่หมู่ 11 บ้านบุ โดยมีกลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหมมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยลายผ้าที่ออกแบบมีทั้งหมด 5 ลายผ้า เพื่อให้ชาวบ้านนำไปทอและได้มีลายใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงตำบลลำดวน

วันที่ 5 – 9 กันยายน เป็นสัปดาห์​ETC WEEK กระผมพร้อมกับทีมงานประจำตำบลลำดวน ได้เดินทางไปที่ กศน. ตำบลลำดวน เพื่อขอเข้าพบคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) โดยการลงพื้นที่ทางกระผมและผู้ปฏิบัติงานได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการดำเนินงาน ETC WEEK รวมไปถึงการขับเคลื่อนภาระกิจและสร้างเครือข่ายทำงานในพื้นที่ชุมชน และได้นัดหมายผู้นำชาวบ้านมาระดมความคิดเห็นในเรื่องประชาธิปไตยและหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ชาวบ้านต้องการ
ตลอดการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน กระผมมีบทบาทเป็นผู้ผลิตสื่อ ถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ ด้วยกล้อง DSR และ โทรศัพท์มือถือ และได้แต่งภาพ พร้อมตัดต่อคลิปวีดีโอทุกๆ กิจกรรม อีกด้วย
การปฏิบัติงานในครั้งนี้กระผมได้เล็งเห็นความสามัคคีของผู้นำชาวบ้านและชาวบ้านตำบลลำดวนอย่างมาก มีทีมงานที่เข้มแข็งอย่างผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลลำดวนเพื่อให้การทำงานดำเนินการไปได้ตามเป้าหมายของ U2T for BCG ทั้งการการทำงานจะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้ถ้าทางเราขาดการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลลำดวน กระผมและทีมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลลำดวน ไม่ว่าจะปิดโครงการไปแล้วทางกระผมและผู้ปฏิบัติงานก็จะพัฒนาตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นที่รู้จักในนาม “แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนาธรรมแห่งใหม่” ต่อไป