ข้าพเจ้านายวีรพล ชีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทประชาชน ตำบลลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BBC (U2T for BCG) ได้ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เดือนกรกฎาคม 2565 เวลา ณ. ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ดังนี้

วันที่ 5 กรกฎาคมได้ร่วมประชุม Video Call แบบกลุ่มร่วมกับคณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในตำบลลำดวนเพื่อวางแผนการดำเนินงานปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในการลงพื้นที่เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมเพื่อพัฒนาให้เป็นสินค้าประจำถิ่นที่มีคุณภาพเหมาะกับการซื้อหาเป็นของฝากแก่นักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ลดรายจ่ายในชุมชน

ศึกษาข้อมูลลายผ้าในชุมชน พบว่า ใบตำบลลำดวน นอกจากจะมีการทอผ้าไหมมัดหมี่แล้ว ยังมีการทอผ้าไหมอีกแบบคือ ผ้าไหมลายขิด ทั้งยังมีการใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อนำมาย้อมผ้า และศึกษาความต้องการซื้อผ้าไหมประเภทต่างๆที่ตลาดต้องการ จากนั้นออกแบบลายผ้าไหม ลายดอกลำดวนแบบประยุกต์ โดยได้ออกแบบทั้งลายผ้ามัดหมี่ และลายผ้าขิด เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลาย ละตรงตามความต้องการของตลาด

ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการส่งลายให้ชาวบ้านตำบลลำดวนได้เริ่มกระบวนการทอผ้าไหม ตรวจงานตั้งเเต่ การค้นหมี่ การมัดหมี่ จนถึงกระบวนการทอ ว่ามีปัญหาหรือไม่ และได้ปรับแก้ลาย ให้ได้ถูกต้อง ตามกระบวนการทอ

จากข้อมูลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนตำบลลำดวนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆที่จัดขึ้นนั้นจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับชุมชน รวมถึงการได้เรียนรู้และต่อยอด ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น และเน้นการเสริมองค์ความรู้ให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน