โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

(U2T for BCG and Regional Development) หรือ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG)

ชื่อบทความ : MS09-1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บานาน่าสติ๊กและคุกกี้กล้วยตากจากกล้วยน้ำว้า ชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565

ชื่อเจ้าของบทความ : นายทรงพล หวานใจ ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน

อาจารย์ประจำโครงการ : อาจารย์จงกล ศิริประภา หัวหน้าโครงการ, ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา คณะทำงาน และ อาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร คณะทำงาน

หลักสูตร : MS09-1 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยน้ำว้า และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยน้ำว้าเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ พื้นที่ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

รายละเอียดการดำเนินงานในเดือนกันยายนมีดังนี้

1.เข้าพบประธานและคณะกรรมการ ศส.ปชต.ประจำตำบล สวายจีก อ.เมือง.จ.บุรีรัมย์

 

2.อบรมการทำคุกกี้กล้วยตากที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

  

 

3.อบรมการวางแผนและการจัดจำหน่ายขายสินค้าทางออนไลน์ของแพรตฟอร์ม shoppee

 

4.ออกบูทจำหน่ายสินค้าในงาน U2t for bcg bru fair ระหว่างวันที่15-18กันยายน พ.ศ.2565

 

5.สรุปโครงการจัดจำหน่ายสินค้างาน u2t for bcg bru fair.