ข้าพเจ้า นายชัยยุทธ ทะเกิงลาภ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2t for BCG)ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2565 กรอบงานคือ ร่วมจัดทำเล่มรายงานการดำเนินงาน โครงการ กับทีม

จากการดำเนินงานตามโครงการได้ทราบว่า การใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวก และใช้องค์ความรู้ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ โดยการให้ความรู้ทางการสร้างอาชีพ ยุทธศาสตร์การขายการตลาดออนไลน์ โดยเผยแพร่องค์ความรู้สู่ ชุมชน เป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้โดยยึดการพัฒนาแบบบูรณาการที่ให้ความสำคัญกับ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ รวมทั้งด้านผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย