ข้าพเจ้า นางสาววิมลศิริ ดวงรัตน์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ MS11-2 เป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิด (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แบ่งงานกับสมาชิกในกลุ่มหาข้อมูลและจัดทำเป็นเล่มรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งจัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 20-30 กันยายน 2565

วันที่ 29 กันยายน 2565 ได้รับมอบหมายให้ออกแบบหน้าปกเล่มรายงานผลการดำเนินงาน ข้าพเจ้าจึงได้นำภาพรวมการทำงานของบัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านโคกตะแบง ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตำบลส้มป่อย พร้อมแนบโลโก้ของตำบลส้มป่อยลงไปด้วย เพื่อจะได้เห็นถึงการพัฒนาจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านโคกตะแบง ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 20-30 กันยายน 2565 ดังนี้

ในเล่มรายงานผลการดำเนินงาน จะประกอบไปด้วยข้อมูล 7 ส่วน ประกอบด้วย

  1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของตำบล เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ รายชื่อของสมาชิกที่ปฏิบัติงานรวมทั้ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบ และข้อมูลของรายละเอียดบริบทตำบลว่าเป็นยังไง ในด้านกายภาพ ด้านการเมือง ด้านสภาพทางสังคม เป็นต้น
  2. ส่วนที่ 2 การบริหารโครงการและการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่ออะไร การดำเนินโครงการเป็นไปยังไง เป็นต้น
  3. ส่วนที่ 3 บทสรุปและข้อเสนอแนะโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ เป็นส่วนที่สรุปผลการทำงานว่าประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไร
  4. ส่วนที่ 4 ผู้ปฏิบัติงาน เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานทั้ง 8 คน เป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้ปฏิบัติงาน และมีส่วนข้อมูลการพัฒนาทักษะ
  5. ส่วนที่ 5 การต่อยอดพัฒนาตำบล พร้อมประเมินวิเคราะห์ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นการบอกข้อมูลด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และด้านเศรษฐกิจสีเขียว
  6. ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูล TCD ทั้ง 8 ประเภท ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อปี พืช สัตว์ อาหารประจำถิ่น แหล่งน้ำ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่พัก และร้านอาหาร เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตเก็บข้อมูลในพื้นที่ตำบล ว่าในแต่ละหัวข้อ ได้ลงข้อมูลไปจำนวนเท่าไร
  7. ส่วนที่ 7 ความสําเร็จของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมความสำเร็จของโครงการ

คลิปวิดีโอประกอบการปฏิบัติงาน