นำโดยผศ.ดร.ผกามาศ บุตรสาลี และคุณพลอย วิทยากรรับเชิญมาถ่ายทอดและสาธิตวิธีการทำกล้วยคลุกฝุ่นให้กับชาวบ้านในชุมชน

จากการที่ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและสอบถามข้อมูลกับชาวบ้านในตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยในชุมชน ที่ได้จากการปลูกเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรองจากรายได้หลักคือการทำเกษตรกรรมนาข้าว และปลูกพืชไร่ แต่ยังพบว่ามีชาวบ้านบางส่วนนิยมปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริม รวมถึงกล้วยน้ำว้า ซึ่งกล้วยน้ำว้ามีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยป้องกันและบำบัดโรค
ต่าง ๆ มีวิตามินหลากหลายชนิด เป็นสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกาย และยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่คนในชุมชน ผู้ปฏิบัติงานจึงเล็งเห็นว่าการนำกล้วยมาพัฒนาเป็นกล้วยคลุกฝุ่น ให้เป็นผลิตภัณฑ์ประจำชุมชนจะสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่ชาวบ้านได้ และยังสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนและยังช่วยส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีให้กับชาวบ้านในชุมชนได้การแปรรูปกล้วย ทำกล้วยคลุกฝุ่น ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ กล้วยน้ำว้า คือพืชในชุมชนที่พบได้มากในตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพราะชาวบ้านในชุมชนนิยมปลูกเพื่อบริโภคและจำหน่าย เพื่อหารายได้เสริม โดยส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านจะตัดกล้วยให้เป็นหวีไปจำหน่ายยังตลาดในจังหวัด หรือตลาดประจำอำเภอในแต่ละสัปดาห์ รวมถึงการจำหน่ายให้แก่ชาวบ้านในชุมชนด้วยกันเอง

 

รูปภาพในการลงพื้นที่