BURIRAM RAJABHAT UNIVERSITY TO TAMBON : BRU2T

ชื่อบทความ U2T for BCG MS19-2 โครงการการสื่อสารในการออกแบบลวดลายผ้าพื้นบ้าน ตำบลหลักเขต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจชุมชน

หัวหน้าโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สายใจ ทันการ
: อาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลา

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวเล็น กระเชิญรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทประชาชน

ดิฉัน นางสาวเล็น กระเชิญรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน MS19-2 ตำบลหลักเขต จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมโครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กระทรวงอุดมศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม″

การปฏิบัติงานในโครงการ

กิจกรรมที่ 1 วันที่ 26 สิงหาคม 2565 จากการลงพื้นที่หมู่ 8 บ้านเขตสามัคคี เพื่อสรรหาคนมัดลายผ้าด้ายลายใบหม่อน โดยจากการสรรหาผู้มัดด้าย คือป้าคูณและป้าพวนเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับวัสดุที่ต้องใช้ในการมัดผ้าด้าย เช่น เชือกฟาง สีย้อมด้าย เส้นยืนผ้าด้ายและฟืมทอผ้า เป็นต้น

           

กิจกรรมที่ 2 วันที่ 29 สิงหาคม 25665 ประชุมออนไลน์วางแผนลงพื้นที่ติดตามผลผลิต โดยจะลงพื้นที่วันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน และสำรวจบริบทชุมชนในตำบลหารายชื่อผู้ทอผ้าไหมหรือผ้าด้ายของทุกหมู่บ้าน โดยจากการสำรวจแล้วหมู่ที่กระผมรับผิดชอบ คือบ้านเสม็ด หมู่ 10 สรุปได้ว่า พบผู้ทอผ้าไหมหรือผ้าด้าย

           

กิจกรรมที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึง วันที่ 2 กันยายน ติดตามผลการผลิตผ้าด้ายที่บ้านเขตสามัคคี หมู่ 8 เทศบาลตำบลหลักเขต จังหวัดบุรีรัมย์

             

กิจกรรมที่ 4 วันที่ 5 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ไปรับผลิตภัณฑ์ผ้าด้ายในชุมชนที่บ้านป้าคูณและป้าพวน บ้านเขตสามัคคี หมู่ 8

               

กิจกรรมที่ 5 วันที่ 8 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ไปรับผลิตภัณฑ์ผ้าด้ายในชุมชนที่บ้านป้าคูณและป้าพวน บ้านเขตสามัคคี หมู่ 8

                                                                          

กิจกรรมที่ 6 วันที่ 13 กันยายน 2565 ดำเนินการจัดการอบรมในรูปแบบบรรยาย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ MS19-2 โครงการ การสื่อสารในการออกแบบลวดลายผ้าไหมพื้นบ้านตำบลหลักเขต จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจชุมชน ณ ศาลากลางหมู่ 8 ตำบลหลักเขต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมที่ 7 วันที่ 14-18 กันยายน 2565″ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญ ” ชม ชิม ช้อป แชร์” ในงาน “U2T for BCG BRU FAIR” มหกรรมจำหน่ายสินค้าคัดสรรคุณภาพ จากจังหวัดบุรีรัมย์ 152 ตำบล ภายใต้โครงการ U2T for BCG การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เลือกซื้อและชมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ที่บริเวณหน้าอาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น.

จากการได้เข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการนี้ สิ่งที่ดิฉันได้รับคือ ได้ทราบถึงบริบทของตำบลหลักเขตว่ามีที่มาของชื่อมาจากหลักเขตโบราณ เป็นหลักแบ่งเขตการปกครองมาตั้งแต่สมัยโบราณของเขมร สถานที่ตั้งคือ วัดบ้านหลักเขต หมู่ที่ 2 ต.หลักเขต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ตำบลหลักเขตมีพื้นที่ทั้งหมด 40.264 ตารางกิโลเมตร 25,065 ไร่ มีประชากรทั้งหมด 6,499 คน มีหมู่บ้านที่หมด 14 หมู่บ้าน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรกรรม นอกจากจะได้ทราบถึงบริบทภาพรวมของตำบลแล้ว ยังได้ทราบถึงบริบทของชุมชนจากการติดต่อสื่อสารและการลงพื้นที่สำรวจอีกด้วย

นางสาวเล็น กระเชิญรัมย์

ผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ตำบลหลักเขต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์